หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดเลือกและจัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่สำหรับการประกอบได้ตามคู่มือ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-USOS-054A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดเลือกและจัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่สำหรับการประกอบได้ตามคู่มือ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อหาคุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่เพื่อการจัดกลุ่มเซลล์และนำมาประกอบเป็นมอดูล/แพ็คได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่เซลล์ มีความรู้และการใช้งานเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25542. มาตรฐาน  IEC 60950 (Safety Standards)3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060104.1

ทดสอบคุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ได้ตามขั้นตอน

1) ต่อวงจรเพื่อทำการทดสอบเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

060104.1.01 177612
060104.1

ทดสอบคุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ได้ตามขั้นตอน

2) ทดสอบความจุแบตเตอรี่ (Ah) ของเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

060104.1.02 177613
060104.1

ทดสอบคุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ได้ตามขั้นตอน

3) วัดแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

060104.1.03 177614
060104.1

ทดสอบคุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ได้ตามขั้นตอน

4) วัดความต้านทานภายในเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

060104.1.04 177615
060104.1

ทดสอบคุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ได้ตามขั้นตอน

5) บันทึกผลการทดสอบ

060104.1.05 177616
060104.2

จัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่เพื่อเตรียมการประกอบ

1) คัดเลือกเซลล์แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

060104.2.01 177010
060104.2

จัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่เพื่อเตรียมการประกอบ

2) จัดเรียงเซลล์แบตเตอรี่ตามคุณภาพที่ได้จากการทดสอบ        

060104.2.02 177011
060104.2

จัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่เพื่อเตรียมการประกอบ

 3) จัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่ตามคุณสมบัติเพื่อประกอบเป็นมอดูลหรือแพ็ค

060104.2.03 177012

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้งาน3. อัตรายและการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การทำงานกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง2. การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี3. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางไฟฟ้า2. ความรู้เกี่ยวกับการวัดทางไฟฟ้า3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณลักษณะของแบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท การใช้เครื่องมือวัดเพื่อหาคุณลักษณะและคุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้อง การคัดแยกและจัดกลุ่มเซลล์เพื่อให้ได้กลุ่มเซลล์แบตเตอรี่ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบเป็นมอดูลหรือแพ็คได้อย่างมีคุณภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท2. การทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเซลล์แบตเตอรี่3. การต่อวงจรทางไฟฟ้า4. การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. การสัมภาษณ์          แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงานแบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ