หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบความเป็นฉนวนของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-VLRM-057A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบความเป็นฉนวนของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ตามมาตรฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คมาทดสอบความเป็นฉนวน (Hipot test) ได้ตามมาตรฐานหรือวิธีปฏิบัติตามคู่มือ มีความรู้และทักษะในการใช้งานเครื่องมือวัดและทดลองทางไฟฟ้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25542. มาตรฐาน  IEC 60950 (Safety Standards)3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060107.1

ทำการทดสอบความเป็นฉนวน (HiPot test) ได้ตามมาตรฐาน

1) คำนวณและตั้งค่าการทดสอบได้ถูกต้อง

060107.1.01 177617
060107.1

ทำการทดสอบความเป็นฉนวน (HiPot test) ได้ตามมาตรฐาน

2) ทำการทดสอบความเป็นฉนวนของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน

060107.1.02 177618
060107.2

สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของฉนวนและทำการทดสอบความเป็นฉนวน (HiPot test) ซ้ำได้ตามมาตรฐาน  

1) ระบุ/บ่งชี้จุดบกพร่องของฉนวนได้ถูกต้อง  

060107.2.01 177067
060107.2

สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของฉนวนและทำการทดสอบความเป็นฉนวน (HiPot test) ซ้ำได้ตามมาตรฐาน  

 2) ทำการทดสอบซ้ำได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

060107.2.02 177068

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน          2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้งาน          3. อัตรายและการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การทำงานกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง2. การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี3. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางไฟฟ้า2. ความรู้เกี่ยวกับการวัดทางไฟฟ้า3. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบความเป็นฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60950 (Safety Standards)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของการทดสอบความเป็นฉนวนของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขชิ้นงานได้หากผลการทดสอบนั้นยังไม่ผ่านค่าตามมาตรฐาน และทำการทดสอบซ้ำได้ตามคู่มือปฏิบัติงานและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้เกี่ยวกับทดสอบความเป็นฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60950 (Safety Standards)2. การจัดเตรียมการทดสอบตามมาตรฐาน3. การเลือกใช้เครื่องมือในการทดสอบได้อย่างถูกต้อง4. การดำเนินการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบที่อ้างอิง5. ให้ความใส่ใจในความปลอดภัยในกระบวนการทดสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. การสัมภาษณ์          แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงานแบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ