หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบแบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามแบบ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-ENAL-056A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำเซลล์แบตเตอรี่และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ มาประกอบเป็นมอดูล/แพ็คได้ตามแบบ มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่เซลล์ มีความรู้ในการอ่านแบบ อ่าน single line diagram มีความรู้และการใช้งานเครื่องมือในงานประกอบทางไฟฟ้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25542. มาตรฐาน  IEC 60950 (Safety Standards)3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060106.1

ประกอบเซลล์แบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามขั้นตอน

1) วัดขนาดมิติและจุดประกอบต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเริ่มประกอบ

060106.1.01 177044
060106.1

ประกอบเซลล์แบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามขั้นตอน

2) ประกอบเรียงเซลล์แบตเตอรี่ ได้ตามขนาดที่ออกแบบ ถูกต้องตามวงจร ขนาดแรงดันและความจุที่ต้องการ  

060106.1.02 177045
060106.1

ประกอบเซลล์แบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามขั้นตอน

3) ประกอบขั้วเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้องและแน่นหนาตามมาตรฐาน 

060106.1.03 177046
060106.1

ประกอบเซลล์แบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามขั้นตอน

4) วัดค่าความต้านทานได้ตามคู่มือ

060106.1.04 177047
060106.2

ประกอบหรือติดตั้งอุปกรณ์ BMU หรือ BMS ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

1) เชื่อมต่อสายสัญญาณได้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบ   

060106.2.01 177053
060106.2

ประกอบหรือติดตั้งอุปกรณ์ BMU หรือ BMS ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

 2) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ BMU หรือ BMS ได้ถูกต้องตามคู่มือ        

060106.2.02 177054
060106.2

ประกอบหรือติดตั้งอุปกรณ์ BMU หรือ BMS ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

3) ตรวจสอบความแข็งแรงแน่นหนาของจุดเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง  

060106.2.03 177055
060106.2

ประกอบหรือติดตั้งอุปกรณ์ BMU หรือ BMS ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

4) ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการสื่อสารของอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามคู่มือ

060106.2.04 177056

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน          2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้งาน          3. อัตรายและการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การทำงานกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง2. การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี3. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางไฟฟ้า2. ความรู้เกี่ยวกับการวัดทางไฟฟ้า3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณลักษณะของแบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท การนำเซลล์แบตเตอรี่และวัสดุอุปกรณ์มาประกอบเป็นมอดูลหรือแพ็คได้ตามแบบ มีความรู้ในการอ่านแบบ อ่าน single line diagram การใช้งานเครื่องมือในงานประกอบทางไฟฟ้า การเลือกวัสดุสำหรับเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่และการเตรียมขั้วเซลล์แบตเตอรี่ การเติมอิเล็กโทรไลท์และการปิดเซลล์เพื่อเตรียมการประกอบเป็นมอดูลหรือแพ็คได้อย่างมีคุณภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ3. การอ่านแบบ อ่านวงจรทางไฟฟ้า4. การเลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสมในการประกอบแบตเตอรี่มอดูล/แพ็ค5. การเลือกใช้และใช้เครื่องมือในงานทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. การสัมภาษณ์          แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงานแบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ