หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประกอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามแบบ

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-QGWQ-055A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประกอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้องตามแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เพื่อนำมาประกอบเป็นมอดูล/แพ็คได้ตามแบบ มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่เซลล์ มีความรู้ในการอ่านแบบ อ่าน single line diagram มีความรู้และการใช้งานเครื่องมือในงานประกอบทางไฟฟ้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25542. มาตรฐาน  IEC 60950 (Safety Standards)3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060105.1

จัดเตรียมกล่องบรรจุ (packaging) ได้ถูกต้องตามแบบ

1) อ่านแบบการติดตั้งเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง 

060105.1.01 177032
060105.1

จัดเตรียมกล่องบรรจุ (packaging) ได้ถูกต้องตามแบบ

2) อ่านแบบการติดตั้งระบบระบายความร้อนได้ถูกต้อง    

060105.1.02 177033
060105.1

จัดเตรียมกล่องบรรจุ (packaging) ได้ถูกต้องตามแบบ

3) เลือกกล่อง (package) และระบบระบายความร้อนได้ถูกต้อง   

060105.1.03 177034
060105.2

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

1) อ่าน Work instruction ในการประกอบแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง 

060105.2.01 177035
060105.2

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งภายในมอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้อง

060105.2.02 177036
060105.2

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

 3) จัดเตรียมวัสดุได้ถูกต้องตามวิธีการประกอบขั้วแบตเตอรี่ 

060105.2.03 177037
060105.2

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

4) เตรียมพื้นผิวสำหรับการประกอบขั้วได้ถูกต้อง

060105.2.04 177038

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน          2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้งาน          3. อัตรายและการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การทำงานกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง2. การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี3. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางไฟฟ้า2. ความรู้เกี่ยวกับการวัดทางไฟฟ้า3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณลักษณะของแบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้(ค) คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ มีความรู้ในการอ่านแบบ อ่าน single line diagram การใช้งานเครื่องมือในงานประกอบทางไฟฟ้า การเลือกวัสดุสำหรับเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่และการเตรียมขั้วเซลล์แบตเตอรี่ การเติมอิเล็กโทรไลท์และการปิดเซลล์เพื่อเตรียมการประกอบเป็นมอดูลหรือแพ็คได้อย่างมีคุณภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ3. การอ่านแบบ อ่านวงจรทางไฟฟ้า4. การเลือกใช้อุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสมในการประกอบแบตเตอรี่มอดูล/แพ็ค5. การเลือกใช้และใช้เครื่องมือในงานทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. การสัมภาษณ์          แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงานแบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ