คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ มีความเข้าใจชีวกลศาสตร์ของต้นไม้ สามารถอธิบายหลักการจำแนกส่วนการผุของเนื้อไม้ และประเภทของแรงที่ส่งผลต่อความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ สามารถจำแนกระดับการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ และเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมภายใต้บริบทแวดล้อมโดยรอบต้นไม้ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับความเร่งด่วนในการประเมินความเสี่ยงอันตราย รวมทั้งสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ในแต่ละระดับ มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบและประเมินต้นไม้ สามารถจำแนกความผิดปกติของต้นไม้ และประเมินความเสี่ยงอันตรายจากความผิดปกติของต้นไม้ มีทักษะในการประเมินสภาพพื้นที่ เพื่อระบุปัจจัยด้านพื้นที่ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ และสภาพอากาศที่มีผลต่อความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ สามารถประเมินเป้าหมายที่จะได้รับอันตรายจากต้นไม้ โดยการกำหนดขอบเขตของพื้นที่เป้าหมายที่จะได้รับอันตรายจากต้นไม้ การระบุระยะเวลาการปรากฏอยู่ของเป้าหมายที่จะได้รับอันตรายจากต้นไม้ และการคาดการณ์ถึงโอกาสในการกระทบต่อเป้าหมายที่จะได้รับอันตรายจากต้นไม้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรุกขกรรมอย่างน้อย 5 ปีเต็ม โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน และแสดงหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงาน จดหมายอ้างอิงจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้ที่นายจ้างอนุมัติและยอมรับได้ งานอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องอาจถูกนับรวมด้วยหากมีรายละเอียดหรือเอกสารประกอบซึ่งสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานได้   หรือ

2) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านในการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ อย่างน้อย 1 ปีเต็ม โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน และแสดงหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงาน จดหมายอ้างอิงจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้ที่นายจ้างอนุมัติและยอมรับได้ งานอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องอาจถูกนับรวมด้วยหากมีรายละเอียดหรือเอกสารประกอบซึ่งสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานได้  หรือ

3) เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ อาชีพรุกขกร ระดับ 4 มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

4) เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ อาชีพรุกขกร ระดับ 5 มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ การตรวจสอบวินิจฉัยความผิดปกติ และบำรุงรักษากรณีเกิดปัญหากับต้นไม้ การค้ำยัน การบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ เช่น บริษัทดูแลต้นไม้ บริษัทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ฯ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-WMOI-153A ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้
ECM-BKOK-154A ประเมินเป้าหมายที่จะได้รับอันตรายจากต้นไม้
ECM-GKIV-155A ตรวจสอบและประเมินต้นไม้
ECM-YBJZ-156A ประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์ของต้นไม้ในการปฏิบัติงาน
ECM-QTWT-157A ประเมินสภาพพื้นที่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ