คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ มีทักษะในการจำแนกระดับความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากต้นไม้ โดยสามารถจำแนกระดับของโอกาสในการล้มเหลวของต้นไม้ ระดับของโอกาสในการกระทบต่อเป้าหมาย ระดับของความเสียหายที่เกิดจากต้นไม้กระทบต่อเป้าหมาย ระดับความเสี่ยงจากต้นไม้ และระดับความเสี่ยงอันตรายที่ยอมรับได้ สามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ประเมินความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ และประเมินประโยชน์ที่เกิดจากต้นไม้ทั้งทางตรง ทางอ้อม และในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ในระยะยาวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุของต้นไม้ สามารถระบุช่วงวงรอบของการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพของต้นไม้ และจำแนกปัจจัยที่ผลต่อระยะเวลาในวงรอบของการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของต้นไม้ สามารถเลือกวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ระบุระดับความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ภายหลังการบรรเทาความเสี่ยง และแนะนำแนวทางในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อเจ้าของต้นไม้ได้ มีความรู้ในการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) เป็นผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ ระดับ 5 มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ

2) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ อย่างน้อย 2 ปีเต็ม โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน และแสดงหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงาน จดหมายอ้างอิงจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้ที่นายจ้างอนุมัติและยอมรับได้ งานอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องอาจถูกนับรวมด้วยหากมีรายละเอียดหรือเอกสารประกอบซึ่งสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานได้   หรือ

3) ได้รับการรับรองการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ (Tree Risk Assessment Qualified) จากหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โดยการแสดงหลักฐานการรับรองการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ (Tree Risk Assessment Qualified) จากหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ การตรวจสอบวินิจฉัยความผิดปกติ และบำรุงรักษากรณีเกิดปัญหากับต้นไม้ การค้ำยัน การบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ เช่น บริษัทดูแลต้นไม้ บริษัทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ฯ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-LVYE-158A จำแนกระดับความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากต้นไม้
ECM-BJED-159A บรรเทาความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้
ECM-EPGJ-160A วางแผนจัดการความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้
ECM-KQRU-161A รายงานผลการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ