คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพรุกขกร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพรุกขกร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานรุกขกรรมและการดูแลต้นไม้ใหญ่ มีความรู้ในการจัดหมวดหมู่ต้นไม้ตามหลักอนุกรมวิธาน สามารถอธิบายลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญของตนไม้ และชนิดต้นไม้ตามหลักอนุกรมวิธานได้ มีความเข้าใจชีววิทยาของต้นไม้ สามารถอธิบายกระบวนการเติบโตของต้นไม้ และระบบนิเวศป่าไม้ได้ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อคัดเลือกชนิดของต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ มีความรู้ในการจัดการดิน สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน ธาตุอาหารและเลือกใช้ปุ๋ยให้หมาะสมกับดิน ตลอดจนสามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชได้ มีความรู้ในการตัดแต่งต้นไม้ สามารถเลือกวิธีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตัดแต่งและยึดโยงลำเลียงกิ่ง สามารถจำแนกความแตกต่างของการตัดในรูปแบบต่างๆ และระบุผลกระทบต่อต้นไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งได้ มีความรู้และทักษะในการปลูกต้นไม้ สามารถคัดเลือกกล้าหรือต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพดินที่นำไปปลูกได้ มีความรู้เรื่องคุณสมบัติของประเภทกล้าหรือต้นพันธุ์แต่ละประเภท ระบุข้อดีและข้อเสียของการใช้กล้าหรือต้นพันธุ์แต่ละประเภท มีทักษะในการย้ายปลูกต้นไม้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ ตลอดจนอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินระหว่างการย้ายปลูก ในกรณีที่ย้ายปลูกต้นพันธุ์ขนาดใหญ่ สามารถประเมินน้ำหนักของต้นไม้ และเลือกเครื่องจักรหนักที่เหมาะสมกับน้ำหนักของต้นไม้ได้ รวมถึงสามารถบำรุงรักษาต้นไม้หลังการปลูกได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพรุกขกร ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานรุกขกรรม ร่วมกับ ประสบการณ์ด้านงานรุกขกรรมภาคปฏิบัติ 1 ปี โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน หรือ

2) จบการศึกษาระดับอนุปริญญาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานรุกขกรรม ร่วมกับ ประสบการณ์ด้านงานรุกขกรรมภาคปฏิบัติ 2 ปี โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน หรือ

3) มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานรุกขกรรมภาคปฏิบัติอย่างน้อย 3 ปี โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน

ประสบการณ์ที่ยอมรับได้นั้นหมายรวมถึงการใช้ความรู้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ การให้ปุ๋ย การติดตั้งสิ่งก่อสร้าง การวินิจฉัยและบำรุงรักษากรณีเกิดปัญหากับต้นไม้ การค้ำยัน การปีน หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับงานรุกขกรรม ตัวอย่างของแหล่งประสบการณ์แต่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงเท่านี้ เช่น เรือนเพาะชำ บริษัทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐบาล บริษัทเกี่ยวกับสาธารณูปโภค นักวิชาการด้านรุกขกรรม พืชสวน ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการควบคุมศัตรูพืช

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ การให้ปุ๋ย การปลูก การตรวจสอบวินิจฉัยความผิดปกติ และบำรุงรักษากรณีเกิดปัญหากับต้นไม้ การค้ำยัน การทำงานบนต้นไม้ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ เช่น บริษัทดูแลต้นไม้ เรือนเพาะชำกล้าไม้ บริษัทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า งานพืชสวน ฯ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-KKEH-141A ตัดแต่งต้นไม้
ECM-JQCO-144A ปลูกต้นไม้
ECM-TAMR-145A จัดหมวดหมู่ต้นไม้ตามหลักอนุกรมวิธานวิทยา
ECM-CFDG-146A ประยุกต์ใช้หลักชีววิทยาของต้นไม้ในการปฏิบัติงาน
ECM-UCAB-147A จัดการชนิดต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
ECM-KASR-148A จัดการดิน
ECM-BIGG-149A บำรุงรักษาต้นไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0398-A : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ