คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพรุกขกร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้ อาชีพรุกขกร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่ มีความรู้และทักษะในการจัดการสุขภาพของต้นไม้ สามารถวินิจฉัยความผิดปกติของต้นไม้ โดยระบุสาเหตุของการเกิดโรค ประเมินความรุนแรงของโรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากโรคและความผิดปกติของต้นไม้ได้ มีความรู้และทักษะในการป้องกันต้นไม้ สามารถเลือกวิธีการในการป้องกันอันตรายต่อไม้ต้นระหว่างการก่อสร้าง และการตรวจสอบไม้ต้นระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถฟื้นฟูต้นไม้ โดยการประเมินสุขภาพของต้นไม้ภายหลังการก่อสร้าง และเลือกใช้อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีในการฟื้นฟูไม้ต้นภายหลังการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม มีความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยงอันตรายขั้นต้นที่เกิดจากต้นไม้ สามารถเสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ การบรรเทาความเสี่ยงของไม้ต้นด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า รวมถึงสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากไม้ต้น มีความรู้และทักษะในการจัดการป่าในเมือง สามารถจำแนกพื้นที่ป่าในเมือง วิเคราะห์ต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อมในการดูแลรักษาป่าในเมือง รวมถึงคำนวณต้นทุน และประโยชน์ของป่าในเมืองด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ สามารถสำรวจข้อมูลต้นไม้ คำนวณข้อมูลที่ได้มาจากการรังวัดป่าไม้ได้ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพรุกขกร ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ข้อหนึ่งข้อใด ต่อไปนี้

1) เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ อาชีพรุกขกรระดับ 4 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ

2) มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานรุกขกรรมภาคปฏิบัติอย่างน้อย 5 ปี (60 เดือน) โดยประสบการณ์ 1 ปีเต็มจะเท่ากับ 300 ชั่วโมงการทำงาน และแสดงหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงาน จดหมายอ้างอิงจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้ที่นายจ้างอนุมัติและยอมรับได้ งานอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องอาจถูกนับรวมด้วยหากมีรายละเอียดหรือเอกสารประกอบซึ่งสามารถตรวจสอบเวลาการทำงานได้ 

ประสบการณ์ที่ยอมรับได้นั้นหมายรวมถึงการใช้ความรู้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ การให้ปุ๋ย การติดตั้งสิ่งก่อสร้าง การวินิจฉัยและบำรุงรักษากรณีเกิดปัญหากับต้นไม้ การค้ำยัน การปีน หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับงานรุกขกรรม ตัวอย่างของแหล่งประสบการณ์แต่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงเท่านี้ เช่น เรือนเพาะชำ บริษัทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐบาล บริษัทเกี่ยวกับสาธารณูปโภค นักวิชาการด้านรุกขกรรม พืชสวน ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการควบคุมศัตรูพืช

3) ได้รับการรับรองการเป็นรุกขกร (Certified arborist) จากหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โดยการแสดงหลักฐานการรับรองการเป็นรุกขกร (Certified arborist) จากหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ การให้ปุ๋ย การปลูก การตรวจสอบวินิจฉัยความผิดปกติ และบำรุงรักษากรณีเกิดปัญหากับต้นไม้ การค้ำยัน การทำงานบนต้นไม้ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ เช่น บริษัทดูแลต้นไม้ เรือนเพาะชำกล้าไม้ บริษัทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านป่าไม้ของรัฐ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า งานพืชสวน ฯ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-MASL-150A จัดการสุขภาพของต้นไม้
ECM-YEJB-151A ประเมินความเสี่ยงอันตรายขั้นต้นที่เกิดจากต้นไม้
ECM-VFBZ-152A จัดการป่าในเมือง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0398-A : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ