คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขางานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการงานทั่วไป วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหางานทั่วไปที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยสามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอีกทั้งจัดการงานรับสมัครระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการใช้ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน ความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่การสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาโดยมีการจัดการงานธุรการและสารบรรณ การจัดการด้านอาคารสถานที่ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาความเสี่ยงของสถานศึกษาตลอดจนจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษาโดยปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ6 สาขางานทั่วไป ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ5 ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.    ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 6 สาขางานทั่วไป โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ6 สาขางานทั่วไป
3.    การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ6 สาขางานทั่วไป ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ6 สาขางานทั่วไป ทั้งหมด 15 หน่วย เป็นหน่วยสมรรถนะร่วมของทุกสาขางาน 8 หน่วย และหน่วยสมรรถนะตามสายงาน 7 หน่วย
a.    สำหรับผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ5 สาขางานทั่วไปมาก่อน ต้องทำการประเมินหน่วยสมรรถนะร่วมเพิ่มอีก 2 หน่วย 
b.    สำหรับผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ5 สาขาอื่น ต้องทำการประเมินหน่วยสมรรถนะร่วมเพิ่มอีก 2 หน่วย และต้องเลือกทำการประเมินหน่วยสมรรถนะตามสายงานทั่วไป 2 หน่วยจาก 7 หน่วย
4.    ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินในคุณวุฒิวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ6 ไว้อย่างน้อย 2 ปี หรือตามข้อกำหนดการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นนั้น
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไปกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปหรือเทียบเท่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางหรือเทียบเท่า
ผู้จัดการของสถานศึกษา
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-YLWI-175B จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ILS-MROG-195B จัดการนวัตกรรมในวิชาชีพ
ILS-TIGJ-196B บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา
ILS-MOYB-188B จัดการชุมชนสัมพันธ์
ILS-CPGR-189B จัดการความร่วมมือกับศิษย์เก่าและผู้ปกครอง
ILS-BXUO-190B จัดการงานสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา
ILS-JXQP-191B จัดการงานรับสมัครของสถานศึกษา
ILS-OGNS-193B จัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ILS-BEXP-202B จัดการงานธุรการของสถานศึกษา
ILS-AESF-203B จัดการด้านอาคารสถานที่
ILS-WYWH-204B จัดการพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0331-A : สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ

ยินดีต้อนรับ