คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการผลิตพืชอาหาร รวมถึงโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน สามารถตรวจสอบประเมินการผลิตในแปลงปลูกภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน  และการจดบันทึกเรียบเรียงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และเงื่อนไขการรับรองและต่ออายุการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอาหาร สามารถวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการ ตรวจประเมินการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร  มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล เคารพกติกาที่ระบุไว้ตามเกณฑ์ มีความเป็นกลางจากกิจกรรมที่ตรวจ หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง มีดังนี้
   -    มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หรือ
   -    ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน อย่างน้อย 2 หลักสูตร เช่น GAP พืชอาหาร และ หลักสูตรเกี่ยวกับ GMP หรือ HACCP หรือหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือ การอารักขาพืชโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือ 
   -    ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือคุณวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการตรวจประเมิน 

2. หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร)  ระดับ 4  มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ทำได้ดังนี้
    2.1 เข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร)  ระดับ 4 ใหม่ และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานและมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร)  ระดับ 4 ทุกหน่วยสมรรถนะ ในระยะเวลาที่ผ่านมา
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-OANC-554A เตรียมการตรวจประเมินตามหลักการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ARC-QPDI-555A ตรวจประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ARC-JZWT-556A จัดทำรายงานการตรวจตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ