คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจประเมิน การกำกับดูแล จัดสรรหน้าที่และทรัพยากรในระหว่างการตรวจประเมิน ให้สามารถดำเนินงานตรวจประเมินมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถกำกับดูแลพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ทักษะที่ต้องการ การตรวจประเมินมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบเหมาะสมตามความต้องการของตลาด มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ กำกับดูแลและประเมินผลปฏิบัติงานด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง มีความเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลเป็นแบบอย่างของการเคารพกติกาที่ระบุไว้ตามเกณฑ์ มีความเป็นกลางจากกิจกรรมที่ตรวจ หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ส่วนเสีย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไป ดังนี้
    -    มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี และประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรหรือด้านเกษตรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ปี 
    -    มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินในฐานะผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP พืชอาหารอย่างน้อย 4 ครั้ง และรวมไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 
    -    มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP พืชอาหารอย่างน้อย 10 วันทำการ ภายใต้การควบคุมและแนะนำของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
    -    ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ทำการสอน อย่างน้อย 4 หลักสูตร ได้แก่ GAP พืชอาหาร,หลักสูตรผู้นำการตรวจประเมินภายใต้หลักการ ISO 19011 จำนวนไม่ต่ำกว่า 37 ชั่วโมง และหลักสูตรเกี่ยวกับ GMP หรือ HACCP หรือหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือหลักสูตร ISO ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร) ระดับ 6  มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ทำได้ดังนี้
    2.1 เข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร) ระดับ 6  ใหม่ และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานและมีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ตรวจประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP สําหรับพืชอาหาร) ระดับ 6  ทุกหน่วยสมรรถนะ ในระยะเวลาที่ผ่านมา
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-ALXE-559A ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่ผู้ตรวจประเมิน
ARC-OXCJ-560A ประเมินสมรรถนะของผู้ตรวจประเมิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ