คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์โลหะมีค่า ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์โลหะมีค่า ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่าในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยด้านการตรวจโลหะมีค่า พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบโลหะมีค่า พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า บริหารจัดการเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า พัฒนาความสามารถบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า จัดการระบบการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า และจัดการบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักวิเคราะห์โลหะมีค่า อย่างน้อย 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันถึงความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

2. สอบผ่านการรับรองคุณวุฒิ อาชีพนักวิเคราะห์โลหะมีค่า ระดับ 5 โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ (3111)

บุคคลในอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบโลหะมีค่าโดยเฉพาะทองคำและเงิน โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเคมี หรือนักฟิสิกส์ หรือนักวัสดุศาสตร์ หรือนักโลหะวิทยา (Metallurgists) หรือนักเทคนิคตรวจสอบโลหะมีค่า (Assay Office Technician)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZWGL-046B ศึกษาวิจัยด้านการตรวจสอบโลหะมีค่า
GEM-IMYD-047B พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบโลหะมีค่า
GEM-TRJO-048B พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า
GEM-CUHS-049B พัฒนาความสามารถบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า
GEM-PWMM-050B บริหารจัดการห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า เพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
GEM-EVMI-051B จัดการระบบการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า
GEM-YQIO-052B จัดการบุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0396-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ