คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์โลหะมีค่า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์โลหะมีค่า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่าในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็นผู้ที่มีทักษะและทราบถึงวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพงาน สามารถตรวจสอบความใช้ได้ของเครื่องมือ (Tool validation) สามารถตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจสอบ (Method validation) รวมถึงสามารถให้การอบรมด้านโลหะมีค่า และให้คำแนะนำด้านโลหะมีค่าได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักวิเคราะห์โลหะมีค่า อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันถึงความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

2. ผ่านการอบรมจากโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ ในหลักสูตรที่สอดล้องกับสมรรถนะของคุณวุฒินี้ ไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมง

3. สอบผ่านการรับรองคุณวุฒิ อาชีพนักวิเคราะห์โลหะมีค่า ระดับ 4 โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ (3111)

บุคคลในอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับมีหน้าที่ปฏิบัติงานในร้านค้าทองรูปพรรณซึ่งมีรูปแบบเป็นเจ้าของคนเดียว หรือสาขา หรือบริษัท เป็นผู้ปฎิบัติงานระดับพนักงานถึงระดับผู้จัดการสาขา หรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงของร้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของกิจการ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานขาย และผู้จัดการสาขา เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-TMZG-064B ปรับปรุงคุณภาพของงานวิเคราะห์
GEM-DOUL-067B ตรวจสอบความใช้ได้ของเครื่องมือ (Tool Validation)
GEM-BITK-068B ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจสอบ (Method Validation)
GEM-GXLP-069B อบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านโลหะมีค่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0396-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ