คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์เพชร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์เพชร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือขั้นสูง สามารถจำแนกเพชรธรรมชาติจากเพชรประกบและเพชรเลียนแบบด้วยเครื่องมือพื้นฐาน สามารถจัดระดับคุณภาพเพชรตามหลักมาตรฐานสากล 4C ได้แก่ สี ความสะอาด การเจียระไน และน้ำหนัก รวมถึงการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง มีดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักวิเคราะห์เพชร อย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันถึงความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

2. ผ่านการอบรมจากโรงเรียนหรือสถาบันอัญมณีศาสตร์ในหลักสูตรที่สอดล้องกับสมรรถนะของคุณวุฒินี้ ไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมง

3. สอบผ่านการรับรองคุณวุฒิ อาชีพนักวิเคราะห์เพชร ระดับ 3 โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และโลหะมีค่า (7313)

บุคคลในอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบอัญมณีโดยเฉพาะเพชร และหรือประเมินคุณภาพเพชร โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการอัญมณี หรือนักตรวจสอบอัญมณี หรือนักอัญมณีศาสตร์ (Gemologist หรือ Gemmologist) นักวิเคราะห์เพชร และนักประเมินคุณภาพเพชร (Diamond grader)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-RWHF-038B การวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือขั้นสูง
GEM-UISV-053B ตรวจสอบจำแนกเพชรธรรมชาติจากเพชรประกบและอัญมณีเลียนแบบเพชร
GEM-ULOO-056B จัดระดับคุณภาพสีเพชร
GEM-EAIP-057B จัดระดับคุณภาพความสะอาดเพชร
GEM-MLTQ-090B จัดระดับคุณภาพการเจียระไนเพชร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0396-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ