คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานจัดการคุณภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานจัดการคุณภาพ และใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ กำหนดนโยบายขององค์กร ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการระบบบริหารคุณภาพและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ และสามารถถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมบุคคลอื่นๆ  ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 5 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยและเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องได้ดี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-HVDO-437A จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
PRT-PYCP-438A ควบคุมการจัดทำเอกสารคุณภาพการพิมพ์ในการจัดการคุณภาพการพิมพ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ