คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการจัดการคุณภาพการพิมพ์ สามารถใช้ทักษะเฉพาะทางในการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพ และสรุปผลวิเคราะห์และตรวจสอบย้อนกลับของผลการตรวจสอบได้   มีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 3 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้างานจัดการคุณภาพ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-WKIB-428A วางแผนการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
PRT-QYZR-429A ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพการพิมพ์
PRT-EHCJ-430A สรุปผลวิเคราะห์และตรวจสอบย้อนกลับของผลการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ