คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีหลักการ และเทคนิคได้อย่างอิสระด้วยตนเอง มีความชำนาญการในการจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 4 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย และเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-FJOD-431A แก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์
PRT-LQEJ-432A กำกับดูแลการทำงานตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
PRT-FQML-433A ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
PRT-GUJE-434A แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์และวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
PRT-KQSL-435A รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
PRT-SVDL-436A ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ