หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-HVDO-437A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้จัดการฝ่ายจัดการคุณภาพการพิมพ์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการจัดระบบการร้องเรียน การวิเคราะห์และสรุปแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ และวางระบบป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจงานด้านการผลิตที่มีการจัดการคุณภาพอย่างถูกต้องตามกระบวนการตรวจสอบ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการคุณภาพการพิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO – 08-3122 หัวหน้างานสายการผลิต (Manufacturing supervisors)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
307121

วางระบบการร้องเรียน

1 ออกแบบระบบขั้นตอนการร้องเรียนได้

307121.01 161644
307121

วางระบบการร้องเรียน

2 วางระบบการร้องเรียนภายในหน่วยงานได้

307121.02 161645
307121

วางระบบการร้องเรียน

3 วางระบบการร้องเรียนภายนอกหน่วยงานได้

307121.03 161646
307122

วิเคราะห์และสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

1 วิเคราะห์ปัญหาและระบุสาเหตุของปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

307122.01 161647
307122

วิเคราะห์และสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

2 ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้

307122.02 161648
307123

วางระบบป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์

1 กำหนดวิธีป้องกันความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้

307123.01 161649
307123

วางระบบป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์

2 เขียนรายงานและสรุป การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพได้

307123.02 161650

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

อ่านและเขียนภาษาไทยได้ เข้าใจภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทำงานได้  มีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพ 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    สามารถออกแบบระบบขั้นตอนการร้องเรียน

2.    สามารถวางระบบการร้องเรียนภายในได้

3.    สามารถวางระบบการร้องเรียนภายนอกได้

4.    สามารถวิเคราะห์ปัญหาและระบุสาเหตุได้

5.    สามารถประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้

6.    สามารถกำหนดวิธีป้องกันความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้

7.    สามารถเขียนรายงานและสรุป การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

8.    วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการพิมพ์จากเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ทางสถิติเบื้องต้น

2.    ความรู้ทางด้านคุณภาพการพิมพ์

3.    ความรู้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหา

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    ผลการสัมภาษณ์

2.    ผลการเขียนใบสั่งงาน

3.    ผลการเขียนแบบทดสอบ

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

1.    สัมภาษณ์

2.    ทดสอบการวิเคราะห์งานจากกรณีศึกษา

(ง) วิธีการประเมิน

        ข้อเขียน,ใบงาน,สัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    การจัดเก็บสถิติ ข้อมูลปัญหาการผลิต/วัตถุดิบ

2.    การวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา

3.    การหาวิธีป้องกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.    การสัมภาษณ์ 

2.    ใบงาน 

3.    ข้อเขียน 

 ยินดีต้อนรับ