Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
1
2
3
ควบคุมการจัดทำเอกสารคุณภาพการพิมพ์ในการจัดการคุณภาพการพิมพ์
4
5

ยินดีต้อนรับ