คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้พื้นที่สีเขียวพิเศษแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติประเภทแปลงทดลอง สวนสมุนไพร ความรู้ในการขยายพืชพรรณไม้ด้วยวิธีการต่างๆ ความรู้ในการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร มีทักษะในการจำแนกพืชพรรณไม้ จัดเตรียมพืชพรรณไม้เฉพาะอย่างตามที่กำหนด ทักษะในการขยายพันธุ์พืชพรรณไม้ ทักษะในการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากรสำหรับพื้นที่สีเขียว มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว เข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน มีความเป็นผู้นำ สามารถรับผิดชอบต่อผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
2. ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 2 และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าผู้จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรในการจัดพื้นที่สีเขียว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-ELVT-114A จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียวพิเศษ
ECM-JMSI-115A จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ