หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-JMSI-115A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ระดับ 3

ISCO-08 รหัสอาชีพ 9214 คนงานปลูกพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย การจัดทำบัญชีควบคุมการรับเข้า - จ่ายออกของวัสดุและทรัพย์ากร และการทำบัญชีควบคุมวัสดุคงเหลือ ผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีความรู้ และทักษะในการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพย์ากรสำหรับการจัดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภทตามที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03161 จัดทำบัญชีควบคุมการรับเข้า - จ่ายออกวัสดุและทรัพยากร 1.1 อธิบายหลักการทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร 155611
03161 จัดทำบัญชีควบคุมการรับเข้า - จ่ายออกวัสดุและทรัพยากร 1.2 จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากรในการรับเข้า-จ่ายออก 155612
03161 จัดทำบัญชีควบคุมการรับเข้า - จ่ายออกวัสดุและทรัพยากร 1.3 จัดบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากรคงคลัง 155613
03162 จัดทำบัญชีวัสดุและทรัพยากรคงเหลือ 2.1 อธิบายการจัดบัญชียอดคงเหลือ นับจริง 155614
03162 จัดทำบัญชีวัสดุและทรัพยากรคงเหลือ 2.2 จัดทำยอดคงเหลือนับจริง 155615

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสำมารถในการวางแผนการดำเนินงาน

2. ความสำมารถในการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลคะแนนสอบทั้งภาคความรู้และปฏิบัติ

2. หนังสือรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับงานในอาชีพ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง

1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบตามแบบที่กำหนด

2. ผู้ประเมินทำการประเมินทักษะ วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าทดสอบตามแบบที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้

2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากแบบทดสอบการปฏิบัติงาน 

3. การประเมินผลโดยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน และการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะดังต่อไปนี้

1. หลักการทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากรและการจัดทำ

2. หลักการทำบัญชีวัสดุและทรัพยากรคงเหลือและการจัดทำ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร คือ การบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบัญชีการรับ-จ่ายวัสดุและทรัพยากรและจัดทำบัญชีวัสดุและทรัพยากรคงเหลือ

2. การทำบัญชีรับเข้า-จ่ายออก คือ การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านพรรณไม้ ทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดเตรียม ตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้  

3. วัสดุและทรัพยากรคงเหลือ คือ วัสดุและทรัพยากรที่มีตัวตนที่มีไว้เพื่อใช้ตามลักษณะการจัดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

18.1 การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

18.2 การสอบปฏิบัติ

18.3 การสอบสัมภาษณ์

18.4 รายละเอียดกระบวนการประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ในคู่มือการประเมินสมรรถนะ

 ยินดีต้อนรับ