คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความรู้ความสามารถด้านวางแผนปฏิบัติงานได้หลากหลาย ครอบคลุมการจัดทำแผนผลิตหนังสือ แผนการเงิน แผนสื่อสารการตลาด แก้ปัญหาเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องรอการแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารกับคนหมู่มากได้โดยราบรื่น ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องมีสมรรถนะในระดับที่ 4 และมีสมรรถนะเพิ่มอีก 6 หน่วยสมรรถนะ 
    คุณลักษณะของบรรณาธิการชั้น 5 ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมนุษยสัมพันธ์  ร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีความคิดสร้างสรรค์ และสอนงานบรรณาธิการเชียวชาญระดับต้น บรรณาธิการชั้น 3 ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    หากต้องการเข้าสู่วุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 5 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1. การเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 5 จะต้องเป็นผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบรรณาธิการ อาชีพบรรณาธิการชั้น 4 และมีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณาธิการอย่างน้อย 3 ปี 
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณาธิการอย่างน้อย 5 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับ สาขาบรรณาธิการ หรือเทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บรรณาธิการ บรรณาธิการผู้ช่วย พนักงานประจำกองบรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร นักเขียน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-5-030ZA วางแผนบริหารงานร่วมกับฝ่ายต่างๆในการจัดทำหนังสือ
PUB-ZZZ-5-035ZA ตรวจสอบคุณภาพหนังสือที่จัดพิมพ์แล้ว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ