คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานและแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ ตรวจแก้ต้นฉบับได้ดี ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาขั้นตอนการพิมพ์ได้ โดยได้รับการแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา แล้วพัฒนาความ สามารถได้ ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 จะต้องมีสมรรถนะในระดับที่ 3 และมีสมรรถนะเพิ่มอีก 5 หน่วย 
    คุณลักษณะของบรรณาธิการชั้น4 คือ ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมนุษยสัมพันธ์ และร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    หากต้องการเข้าสู่วุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 4 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. การเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะรับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิวิชาอาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 3 และมีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณาธิการอย่างน้อย 2 ปี 
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการรับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 4 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณาธิการอย่างน้อย 3 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสาขาบรรณาธิการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาบรรณาธิการหรือเทียบเท่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-4-031ZA จัดหาต้นฉบับเพื่อการจัดทำหนังสือ
PUB-ZZZ-4-034ZA ตรวจสอบงานบรรณาธิกรต้นฉบับตามที่แผนงานกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ