คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความรู้ความสามารถด้านการบรรณาธิการ เช่น ตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจภาพประกอบ ตรวจแบบกราฟิก และตรวจเนื้อหาต้นฉบับที่บก.ต้นฉบับตรวจแล้ว ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของงานอาร์ตเวิร์ค ประสานงานร้านเพลท โรงพิมพ์ คำนวณต้นทุนเบื้องต้น ผู้ที่จะได้การรับรองว่ามีคุณวุฒิวิชาชีพ บรรณาธิการ ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมิน 9 หน่วยสมรรถนะ คุณลักษณะของบรรณาธิการชั้น 3 คือต้องมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    หากต้องการเข้าสู่วุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 3 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1. การเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะรับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพบรรณาธิการ ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์สาขาบรรณาธิการ มีอาชีพบรรณาธิการผู้ช่วยอย่างน้อย 2 ปี 
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการคุณวุฒิวิชาอาชีพบรรณาธิการ ชั้น 3 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาบรรณาธิการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาบรรณาธิการหรือเทียบเท่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-3-032ZA ปฏิบัติงานตามที่แผนงานกำหนดของผู้ว่าจ้าง
PUB-ZZZ-3-033ZA ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่แผนงานกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ