คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพบรรณาธิการ ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีความรู้ความสามารถวางแผนงาน ดูแล ควบคุมการผลิตหนังสือตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างได้ดี แก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องต่างๆได้ สามารถออกแบบวิธีป้องกันข้อบกพร่องได้ดี  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประนีประนอมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 จะต้องมีสมรรถนะในชั้น 5 และมีสมรรถนะเพิ่มอีก 4 หน่วยสมรรถนะ 
    คุณลักษณะของบรรณาธิการชั้น 6 คือต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีมนุษยสัมพันธ์  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  มีความคิดสร้างสรรค์ สอนงานบรรณาธิการเชียวชาญระดับต้น บรรณาธิการผู้ช่วยชั้น 3 ได้ แก้ปัญหาได้ดีและมีภาวะผู้นำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    หากต้องการเข้าสู่วุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 3 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. การเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะรับทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 6 จะต้องเป็นผู้ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบรรณาธิการชั้น 5 และมีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณาธิการอย่างน้อย 5 ปี 
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการคุณวุฒิวิชาชีพบรรณาธิการชั้น6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณาธิการอย่างน้อย 10 ปี หรือ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับ สาขาบรรณาธิการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บรรณาธิการ บรรณาธิการผู้ช่วย พนักงานประจำกองบรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร นักเขียน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-6-036ZA จัดการเผยแพร่หนังสือที่จัดพิมพ์แล้ว
PUB-ZZZ-6-037ZA ประเมินผลทางธุรกิจและป้องกันข้อผิดพลาด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ