คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 5 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิค สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ สามารถตัดสินใจและจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่ซับซ้อน ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะและทักษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจัดตารางการปฏิบัติงานด้านบริการและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี  พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน มีทักษะในการประเมินผู้รับบริการว่าควรได้รับการบริการนวดประเภทใดโดยใช้องค์ความรู้ ภาคทฤษฎีของการนวดไทย  และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนหลังการบริการ สามารถปิดการขายได้โดยเกิดความพึงพอใจทั้งผู้รับบริการและ ผู้ให้บริการ สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและมอบงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ  5ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการต้อนรับการบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า      

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการต้อนรับการบริการนวดไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-AJEA-187B บริหารจัดการตารางปฏิบัติงานด้านบริการนวดไทย
HDS-TBNQ-188B ประสานงานการบริการนวดไทย
HDS-EQTQ-189B สรุปการให้บริการนวดไทยประจำเดือน
HDS-VBMD-190B แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านการต้อนรับการบริการนวดไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ