คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ 4 เป็น ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ควบคุมงานและประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง สามารถต้อนรับติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ นำเสนอการให้บริการส่งเสริมการขายการให้บริการ รวมถึงจัดเก็บรายรับจากการให้บริการนวดไทย สามารถให้การต้อนรับ ได้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานได้ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  และมีความรับผิดชอบ ในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา และการมีจิตบริการที่ดี (service mind) 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานต้อนรับการบริการนวดไทย ระดับ  4ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการต้อนรับการบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการต้อนรับการบริการนวดไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-FJQL-184B สอบถามและบันทึกข้อมูลผู้รับบริการนวดไทย
HDS-NKHD-185B ต้อนรับและส่งเสริมการขายงานบริการนวดไทย
HDS-DBUY-186B จัดเก็บรายรับจากการให้บริการนวดไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ