คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะและความรู้ความชำนาญด้านการตกแต่งศพ การช่วยแพทย์ผ่าศพเพื่อการชันสูตร รวมทั้งสามารถจัดการอวัยวะของศพตามกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดูแลเกี่ยวกับศพ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลเกี่ยวกับศพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
สัปเหร่อและเจ้าหน้าที่ฉีดยาศพ (5163)

นักดูแลเกี่ยวกับศพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-UMVJ-404A ตกแต่งและช่วยผ่าศพ
HLT-MRRT-405A จัดการอวัยวะของศพตามแนวทางปฏิบัติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ