คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    สามารถปฏิบัติงานด้านการแปลได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรับความต้องการผลิตงานแปล บริหารจัดการงานแปล ผลิตงานแปล และตรวจแก้งานแปลจนถึงขั้นส่งมอบงานแปลผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักแปลระดับต้น ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทั้ง 8 หน่วยสมรรถนะได้แก่ ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการแปล ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานแปล ตระหนักถึงจรรยาบรรณอาชีพด้านการแปล ตระหนักถึงประเด็นการแปล แปลระดับหน่วยคำ คำ วลี แปลตามลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ ตรวจแก้งานแปลเบื้องต้น โดยในหน่วยสมรรถนะแปลงานนั้น นักแปลระดับต้นจะต้องสามารถแปลสารคดี (Non-fiction) และ/หรือ บันเทิงคดี (Fiction) ที่มีเนื้อหาทั่วไปได้ มีความประณีตละเอียดละออในการทำงานแปล เช่น ตัวสะกดคำภาษาไทย ความสละสลวยในการเลือกคำให้ตรงกับความหมาย การสะกดคำ อาจมีข้อผิดพลาดบ้างเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่งานแปลเฉพาะทางหรือทางด้านเทคนิค ไม่มีสำนวนเฉพาะทาง แปลงานที่ง่ายไม่ซับซ้อน และเป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักแปลระดับต้นยังต้องเป็นผู้ทีมีทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการทำงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีอุปนิสัยการค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักแปล ระดับต้น ชั้น 4 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง (ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล)
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักแปล ระดับต้น ชั้น 4 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการแปลทั่วไปอย่างน้อย 3 ปีและผ่านการอบรม ที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง (ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล) หรือเป็นผู้มีผลงานแปลอย่างน้อย 625,000 คำโดยนับคำจากหนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ (ประมาณ 5 เล่มๆละประมาณ 250 หน้า ซึ่งเป็นผลงานแปลก่อนการทำบรรณาธิการ) และผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย30ชั่วโมง (ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-4-011ZA ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการแปล
PUB-ZZZ-4-012ZA ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานแปล
PUB-ZZZ-4-013ZA ตระหนักถึงจรรยาบรรณอาชีพด้านการแปล
PUB-ZZZ-4-014ZA ตระหนักถึงประเด็นด้านการแปล
PUB-ZZZ-4-015ZA แปลระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี
PUB-ZZZ-4-016ZA แปลตามลักษณะของโครงสร้างไวยากรณ์
PUB-ZZZ-4-017ZA แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ
PUB-ZZZ-4-018ZA ตรวจงานงานแปลเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0227-A : ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับ