คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    สามารถปฏิบัติงานด้านการแปลได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับความต้องการผลิตงานแปล บริหารจัดการงานแปล ผลิตงานแปล และตรวจแก้งานแปลจนถึงขั้นส่งมอบงานแปลได้ทั้งกระบวนการ ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักแปล ระดับกลาง ชั้น 5 จะต้องผ่านการประเมินทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะได้แก่ ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านการแปล ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานแปล ตระหนักถึงจรรยาบรรณอาชีพด้านการแปล ตระหนักถึงประเด็นด้านการแปล แปลระดับหน่วยคำ คำ วลี แปลตามลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ ตรวจแก้งานแปลเบื้องต้น ขัดเกลางานแปล ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อหน่วยสมรรถนะ โดยในหน่วยสมรรถนะแปลงานนั้น นักแปลระดับกลางจะต้องสามารถแปลสารคดี (Non-fiction) และ/หรือ บันเทิงคดี (Fiction) ที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นได้ รวมทั้งแปลงานเฉพาะทางภาษาอังกฤษหรือทางด้านเทคนิค(Technical Translation) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องใช้ความรู้เรื่องหลักการแปลและความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) ในการแปลและศิลปะการใช้ภาษา (Arts of Language) มีความประณีตละเอียดลออในการทำงานแปล เช่น ตัวสะกดคำภาษาไทย ความสละสลวยในการเลือกคำให้ตรงกับความหมายที่ผิดพลาดน้อยที่สุด ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักแปลระดับกลางยังต้องเป็นผู้ทีมีทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มีความประณีตในการทำงานแปล การเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการทำงานอยู่เสมอ ชำนาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีอุปนิสัยการค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง .

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    หากต้องการเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพเป็นนักแปล ชั้น 5 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. เป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขานักแปล ระดับต้น ชั้น 4 และมีประสบการณ์ทำงานแปลอย่างน้อย 4 ปี หรือมีผลงาแปลไม่น้อยกว่า 625,000 คำโดยนับคำจากหนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ (ประมาณ 5 เล่ม ๆ เล่มละประมาณ 250 หน้า ซึ่งเป็นผลงานแปลก่อนการทำบรรณาธิการ)
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักแปล ระดับกลาง ชั้น 5 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องผ่านการสัมมนา อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปลมาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (โดยมีรายงานสรุปเนื้อหาที่ได้เข้าร่วมสัมมนา อบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว) และมีผลงานแปลทั่วไปอย่างน้อย 1,250,000 คำ (ประมาณ 10 เล่ม ๆเล่มละประมาณ 250 หน้า ซึ่งเป็นผลงานแปลก่อนการทำบรรณาธิการ)หรือมีผลงานแปลหนังสือหรือสิ่งพิมพ์เฉพาะทาง (Technical Translation) อย่างน้อย 375,000 คำ (ประมาณ 3 เล่ม ๆ เล่มละประมาณ 250 หน้า ซึ่งเป็นผลงานแปลก่อนการทำบรรณาธิการ) หรือเป็นผู้ทำงานสอนหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการแปล ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-5-011ZA ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการแปล
PUB-ZZZ-5-012ZA ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานแปล
PUB-ZZZ-5-013ZA ตระหนักถึงจรรยาบรรณอาชีพด้านการแปล
PUB-ZZZ-5-014ZA ตระหนักถึงประเด็นด้านการแปล
PUB-ZZZ-5-015ZA แปลระดับหน่วยคำ กลุ่มคำ วลี
PUB-ZZZ-5-016ZA แปลตามลักษณะของโครงสร้างไวยากรณ์
PUB-ZZZ-5-017ZA แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ
PUB-ZZZ-5-018ZA ตรวจงานงานแปลเบื้องต้น
PUB-ZZZ-5-019ZA ขัดเกลางานแปล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ