คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    สามารถปฏิบัติงานด้านการแปลได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรับความต้องการผลิตงานแปล บริหารจัดการงานแปล ผลิตงานแปล และตรวจแก้งานแปลจนถึงขั้นส่งมอบงานแปลได้ทั้งกระบวนการ ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักแปล ระดับสูง ชั้น 6 จะต้องผ่านการประเมิน 1 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ วิเคราะห์งานแปล โดยในหน่วยสมรรถนะแปลงานนั้น นักแปลระดับสูงจะต้องวิพากษ์งานแปลสารคดี (Non-fiction) และ/หรือ บันเทิงคดี (Fiction) ที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากได้ มีความชํานาญในการวิพากษ์งานแปลงานเฉพาะทางหรือทางด้านเทคนิคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสูง ต้องใช้ความรู้เรื่องหลักการวิพากษ์งานแปลและความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) และศิลปะการใช้ภาษา (Arts of Language) อย่างลึกซึ้ง ผลงานการแปลต้องมีความถูกต้อง สละสลวยมีความละเอียดรอบคอบ เลือกใช้คำและตัวสะกดถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มวิชาชีพ ในด้านประสบการณ์ที่แสดงออกในการทํางานและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ต่อเนื่องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีวินัย ทำงานตรงต่อเวลา ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจริยธรรม รักษาความลับของงาน ยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักแปลระดับสูง ยังต้องเป็นผู้ทีมีคุณลักษณะในทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการทํางาน จัดลำดับความสำคัญในการทำงานก่อนและหลัง ชำนาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีอุปนิสัยการค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถวิจารณ์ สาธิต ถ่ายทอด บรรยาย ให้การอบรม องค์ความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพด้านการแปลให้แก่นักแปลรุ่นหลังได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    หากต้องการเลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพเป็นนักแปล ชั้น 6 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. เป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขานักแปล ระดับกลาง ชั้น 5 และมีประสบการณ์ทำงานแปลอย่างน้อย 6 ปี หรือมีผลงานแปลไม่น้อยกว่า 1,250,000 คำ โดยนับคำจากหนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ (ประมาณ 10 เล่มๆ ละประมาณ 250 หน้า ซึ่งเป็นผลงานแปลก่อนการทำบรรณาธิการ)
    2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพนักแปล ระดับสูง ชั้น 6 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีประสบการณ์แปลหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ความรู้เฉพาะทาง (Technical Translation) อย่างน้อย 625,000 คำ (ประมาณ 5 เล่ม ๆ ละประมาณ 250 หน้า ซึ่งเป็นผลงานแปลก่อนการทำบรรณาธิการ) หรือทำงานสอนหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการแปล ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-6-020ZA วิพากษ์งานแปล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ