หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUB-ZZZ-4-017ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

2643  นักแปล ล่าม และนักภาษาศาสตร์อื่นๆ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่สามารถในการอ่านและวิเคราะห์ตัวภาษาและบริบทของเนื้อหาต้นฉบับหนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทแปลทั่วไป แปลเชิงวิชาการ แปลบทกวี บทร้อยกรอง วรรณกรรมอมตะ เป็นต้น เพื่อแปลงานโดยเลือกใช้คำ สำนวน ภาษา ให้ตรงความหมาย ถูกต้อง ละเอียดรอบคอบและครบถ้วน ตรงตามงานต้นฉบับ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยดีมาก และมีความสนใจด้านงานแปล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20204.01 แปลงานทั่วไป 1.1 อ่านวิเคราะห์งานต้นฉบับให้ละเอียดรอบคอบ 20204.01.01
20204.01 แปลงานทั่วไป 1.2 เลือกใช้หน่วยคำ กลุ่มคำ วลี ประโยคในงานแปลทั่วไปได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม 20204.01.02
20204.01 แปลงานทั่วไป 1.3 แปลและเรียบเรียงงานต้นฉบับเรื่องทั่ว ๆ ไปได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องครบถ้วน 20204.01.03
20204.02 แปลงานเชิงวิชาการ 2.1 อ่านวิเคราะห์งานต้นฉบับให้ละเอียดรอบคอบ 20204.02.03
20204.02 แปลงานเชิงวิชาการ 2.2 เลือกใช้คำและสำนวนแปลให้ถูกต้อง และเหมาะสมตาม ความหมายของต้นฉบับ 20204.02.01
20204.02 แปลงานเชิงวิชาการ 2.3 เลือกใช้คำและสำนวนแปลให้ถูกต้อง และเหมาะสมตามบริบทของต้นฉบับ 20204.02.02
20204.03 แปลวรรณกรรมอมตะ บทกวี บทร้อยกรอง 3.1 อ่านต้นฉบับหนังสือและสิ่งพิมพ์เพื่อให้เข้าใจระดับภาษา ลีลา และน้ำเสียงได้อย่างถูกต้อง 20204.03.01
20204.03 แปลวรรณกรรมอมตะ บทกวี บทร้อยกรอง 3.2 เลือกใช้คำและสำนวนแปลให้ได้อรรถรส เทียบเคียงกับระดับภาษา ลีลา และน้ำเสียง ของต้นฉบับ 20204.03.02
20204.03 แปลวรรณกรรมอมตะ บทกวี บทร้อยกรอง 3.3 เลือกใช้คำและสำนวนแปลให้ได้อรรถรสให้สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมไทย 20204.03.03
20204.03 แปลวรรณกรรมอมตะ บทกวี บทร้อยกรอง 3.4 เลือกใช้รูปแบบโครงสร้างประโยคตามหลักโครงสร้างภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม 20204.03.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. สามารถอ่านต้นฉบับให้ละเอียดรอบคอบ

    2. สามารถเลือกใช้หน่วยคำ กลุ่มคำ วลี ถอดความเป็นประโยคในงานแปลประเภทสารคดีทั่วไปได้อย่าง    ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน

    3. เรียบเรียงเป็นภาษาให้ถูกต้องสอดคล้องกับประเภทของงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. ต้นฉบับหนังสือและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

    2. พจนานุกรม หนังสืออ้างอิง หนังสือ ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางสารสนเทศ

    3. เอกสารหรือไฟล์คลังคำ สมุดบันทีกเนื้อเรื่อง

    4. พจนานุกรม หนังสืออ้างอิง หนังสือ ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางสารสนเทศ

    5. ความสามารถในการแปลและเรียบเรียงภาษาต้นทางทั่วไปที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน

    6. ความสามารถในการเลือกใช้คำ เพื่อแปลและเรียบเรียงงานแปลเฉพาะทาง    

    7. ความสามารถในการเทียบเคียง ใช้ทักษะในการเขียนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมภาษาฉบับแปล    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ไม่มี -        (ค) คำแนะนำในการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง

    1. ทักษะที่เกี่ยวข้อง

    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ

    3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    (ง) วิธีการประเมิน

    1. การทดสอบภาคปฏิบัติ ใช้ใบสั่งงานแปลและแบบสังเกตการปฏิบัติงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    (ก) คำแนะนำ 

    ไม่มี    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    แปลตามลักษณะเนื้อหาต้นฉบับ แบ่งตามประเภทของระดับนักแปล ดังนี้

    นักแปลระดับ 4 ลักษณะแปลงานทั่วไป หมายถึงการแปลชิ้นงาน ที่เข้าประกอบรวมกับสิ่งพิมพ์หนังสือ นิตยสาร วารสาร รายงานประจำปี บทความวิชาการ ที่มีลักษณะงานเป็นหัวข้อ บทค่อนข้างยาว จบเป็นตอน ๆ หรือบทเขียนต่อเนื่อง ซึ่งมีระดับเนื้อหาไม่ซับซ้อนมาก

    นักแปลระดับ 5 ลักษณะงานแปลสารคดี ได้แก่ แปลงานเชิงวิชาการ คู่มือหรืองานเฉพาะทางที่เป็นหนังสือ สิ่งพิมพ์ ที่รวมเป็นรูปเล่ม 1 เรื่องใหญ่ หรือ เรื่องย่อยในเล่มเดียวกัน ลักษณะงานแปลบันเทิงคดี ได้แก่ แปลงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ วรรณกรรมอมตะ บทกวี บทร้อยกรอง ที่รวมเป็นรูปเล่ม 1 เรื่องใหญ่ หรือ เรื่องย่อยในเล่มเดียวกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย

1) ใบสั่งงานแปล

2) แบบประเมินการสังเกตการปฏิบัติงาน  ยินดีต้อนรับ