คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพลูกเรือประมง ระดับ 4 จะมีทักษะในการเดินเรือและหาตำบลที่เรือได้อย่างถูกต้อง ทักษะในการเดินเรือด้วยเรดาร์ ทักษะการใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ สามารถประยุกต์ใช้หลักอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเดินเรือ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการประมง และสามารถดูแลและรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

    1. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

    2. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 2 ปี หรือ 

    3. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

    4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพอาชีพลูกเรือประมง ระดับ 3

2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 4 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-KOZS-058A เดินเรือและหาตำบลที่เรือ
MRT-HMMQ-060A เดินเรือด้วยเรดาร์
MRT-ZBAM-061A ใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ
MRT-USIM-063A ใช้หลักอุตุนิยมวิทยา และสมุทรศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเดินเรือ
MRT-EIDF-076A ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการประมง
MRT-PSQT-078A เก็บรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ