คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพลูกเรือประมง ระดับ 3 จะสามารถเข้ายามเรือเดิน และยามเรือจอดได้ มีทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อการเดินเรือ ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ จัดกลไกและกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรทุกและการขนย้ายสัตว์น้ำที่หามาได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

    1. ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

    2. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

    3. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 2 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 2

2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 3 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-VPQY-059A เข้ายามเรือเดิน และยามเรือจอด
MRT-GICV-065A ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ
MRT-MMOB-073A ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ
MRT-RMYV-075A บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
MRT-RQYT-079A ปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรทุกและการขนย้ายสัตว์น้ำที่หามาได้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0221-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

ยินดีต้อนรับ