หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-ZBAM-061A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเดินเรือประมง, ลูกเรือประมง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการใช้เข็มทิศแม่เหล็ก เข้าใจหลักการและองค์ประกอบของเข็มทิศแม่เหล็ก สามารถบำรุงรักษาและจัดเก็บเข็มทิศแม่เหล็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 หมวดที่ 1 มาตรา 12 - 16 กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือสําหรับเรือกลประมง พ.ศ.2558

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF10401 ใช้เข็มทิศแม่เหล็ก 1.1 บอกหลักการและองค์ประกอบของเข็มทิศแม่เหล็ก NF10401.01 62236
NF10401 ใช้เข็มทิศแม่เหล็ก 1.2 ถือท้ายเรือแบบควบคุมด้วยมือโดยใช้เข็มทิศแม่เหล็ก NF10401.02 62237
NF10401 ใช้เข็มทิศแม่เหล็ก 1.3 ถือท้ายเรือแบบอัตโนมัติโดยใช้เข็มทิศแม่เหล็ก NF10401.03 62238
NF10401 ใช้เข็มทิศแม่เหล็ก 1.4 บำรุงรักษาและจัดเก็บเข็มทิศแม่เหล็ก NF10401.04 62239
NF10402 คำนวณอัตราผิดเข็มทิศและนำอัตราผิดเข็มทิศไปใช้ 2.1 หาอัตราผิดเข็มทิศแม่เหล็กโดยการใช้ที่หมายบนพื้นโลก NF10402.01 62240
NF10402 คำนวณอัตราผิดเข็มทิศและนำอัตราผิดเข็มทิศไปใช้ 2.2 เปรียบเทียบอัตราความแตกต่างระหว่างเข็มทิศแม่เหล็กและเข็มทิศไจโร NF10402.02 62241

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการใช้และบำรุงรักษาเข็มทิศแม่เหล็ก

 • ทักษะการคำนวณและแก้อัตราผิดของเข็มทิศแม่เหล็ก

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • วิชาการใช้เข็มทิศแม่เหล็ก

 • การแก้อัตราการเบี่ยงเบนของเข็มทิศแม่เหล็ก โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เดินเรือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าวหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์

 • การสาธิตการปฏิบัติงาน

 • การจำลองสถานการณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

      เข็มทิศแม่เหล็ก ครอบคลุมทั้งเข็มทิศเรือนเอก (Standard Compass) และเข็มทิศถือทาย (Steering Compass) ซึ่งสวนใหญ่จะมีอยู่ในเรือประมงทั่วไปคำแนะนำ
 • การใช้เข็มทิศแม่เหล็กสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้เข็มทิศแม่เหล็กบนเรือประมง

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • เข็มทิศแม่เหล็ก หมายถึง อุปกรณ์บอกทิศทางซึ่งทํางานโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก โดยปกติ จะถูกติดตั้งตามแนวกึ่งกลางลําเรือในบริเวณที่มีการรบกวนของอํานาจแม่เหล็กน้อยที่สุด

 • อัตราผิดเข็มทิศแม่เหล็ก ประกอบด้วย

  • วาริเอชั่น (Variation)   คือ มุมแตกต่างระหว่างทิศเหนือแม่เหล็กกับทิศเหนือภูมิศาสตร์ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลก มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามตําบลที่บนโลก ค่าดังกล่าวจะแสดงไว้ในวงเข็มทิศของแผนที่

  • ดิวิเอชั่น (Diviation) คือ  มุมแตกต่างระหว่างทิศเหนือแม่เหล็กกับแกนเข็มทิศแม่เหล็ก ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของสนามแม่เหล็กในตัวเรือ และมีค่าเฉพาะสําหรับเรือแต่ละลํา ทั้งนี้ค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศหัวเรือ

  • อัตราผิดเข็มทิศ (Compass Error) =  วาริเอชั่น +  ดิวิเอชั่น

  • ทิศตะวันออก ทิศเหนือ เป็นบวก และทิศตะวันตก ทิศใต้ เป็นลบ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์

 • การสาธิตการปฏิบัติงาน

 • การจำลองสถานการณ์ยินดีต้อนรับ