หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-PSQT-078A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเดินเรือประมง, ลูกเรือประมง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการจัดเก็บสัตว์น้ำด้วยวิธีการที่เหมาะสม จำแนกตามประเภทสัตว์น้ำและประเภทของเครื่องมือประมง สามารถใช้และควบคุมเครื่องทำความเย็น การลดอุณหภูมิ หรือการใช้น้ำแข็งแช่แข็งสัตว์น้ำได้ดี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก ISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐานอาหารแช่แข็ง (มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 7014-2548) กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ.2559

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF30201 จำแนกประเภทและชนิดสัตว์น้ำ 1.1 ระบุชนิดสัตว์น้ำ NF30201.01 62391
NF30201 จำแนกประเภทและชนิดสัตว์น้ำ 1.2 จำแนกประเภทสัตว์น้ำตามวิธีการเก็บรักษา NF30201.02 62392
NF30202 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.1 บอกหลักการเบื้องต้นในการเก็บรักษาสัตว์น้ำ NF30202.01 62393
NF30202 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.2 ระบุขั้นตอนการเก็บรักษาสัตว์น้ำ NF30202.02 62394
NF30202 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.3 เก็บรักษาสัตว์น้ำตามความเหมาะสม NF30202.03 62395
NF30202 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.4 ตรวจสอบสภาพสัตว์น้ำขณะเก็บรักษา NF30202.04 62396
NF30202 เก็บรักษาสัตว์น้ำ 2.5 ใช้วัสดุหรือวัตถุดิบในการถนอมอาหารสัตว์น้ำ NF30202.05 62397
NF30203 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.1 บอกหลักการเบื้องต้นของระบบทำความเย็นที่ใช้แช่แข็งสัตว์น้ำ NF30203.01 62398
NF30203 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.2 ตรวจสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแช่แข็งสัตว์น้ำ NF30203.02 62399
NF30203 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.3 ตรวจสอบระบบทำความเย็นขณะแช่แข็งสัตว์น้ำ NF30203.03 62400
NF30203 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.4 จดบันทึกรายงานข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นขณะแช่แข็งสัตว์น้ำ NF30203.04 62401
NF30203 ใช้เครื่องทำความเย็นเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 3.5 รายงานสภาพสัตว์น้ำขณะแช่แข็ง NF30203.05 62402
NF30204 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.1 บอกหลักการเบื้องต้นของการใช้น้ำแข็งแช่แข็งสัตว์น้ำ NF30204.01 62403
NF30204 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.2 ใช้น้ำแข็งแช่แข็งสัตว์น้ำ NF30204.02 62404
NF30204 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.3 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำแข็งขณะแช่แข็งสัตว์น้ำ NF30204.03 62405
NF30204 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.4 จดบันทึกรายงานข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นขณะแช่แข็งสัตว์น้ำ NF30204.04 62406
NF30204 ใช้น้ำแข็งเพื่อแช่แข็งสัตว์น้ำ 4.5 รายงานสภาพสัตว์น้ำขณะแช่แข็ง NF30204.05 62407

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการจัดเก็บสัตว์น้ำ

 • ทักษะการใช้เครื่องทำความเย็น

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ในการจำแนกประเภทสัตว์น้ำ

 • การประเมินสภาพสัตว์น้ำที่จะจัดเก็บ

 • วิธีการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง

 • มาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษาสัตว์น้ำหลังการจับและการขนส่ง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์

15. ขอบเขต (Range Statement)

            การเก็บรักษาสัตว์น้ำภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มุ่งเน้นหลักสำคัญที่การป้องกันหรือชะลอการเน่าเสียของสัตว์น้ำให้ช้าลง โดยจะต้องมีการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีตามชนิดและประเภทของสัตว์น้ำ และมีความครอบคลุมตั้งแต่การจับสัตว์น้ำ การลำเลียงขนส่งบนเรือ สถานที่เก็บรักษาบนเรือ ตลอดจนการแปรรูปเบื้องต้นบนเรือคำแนะนำ
 • การเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องคำนึงถึงชนิดและประเภทของสัตว์น้ำ

 • การเลือกประเภทของภาชนะและระวางในการจัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพของสัตว์น้ำ

 •  ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ