หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เดินเรือและหาตำบลที่เรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-KOZS-058A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เดินเรือและหาตำบลที่เรือ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเดินเรือประมง, ลูกเรือประมง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะการเดินเรือได้ในทุกสภาวะแวดล้อม หาตำบลที่เรือตามหลักการเดินเรือดาราศาสตร์ได้ เดินเรือชายฝั่งโดยใช้ที่หมายชายฝั่ง สามารถใช้เครื่องช่วยเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดตำบลที่เรือและการเดินเรือได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเลISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึกISCO; 8350 ลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 หมวดที่ 1 ว่าด้วยทางเดินเรือเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ มาตรา 12-16 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ปฏิบัติการบนเรือ ฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 หมวด ข. ว่าด้วยการถือท้ายและการเดินเรือ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.1 จัดเตรียมแผนที่เดินเรือหรือแผนที่อิเลคทรอนิคส์ให้สอดคล้องกับเขตทำการประมงหรือเขตเดินเรือ NF10101.01 62183
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.2 ประเมินความลึกของน้ำ NF10101.02 62184
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.3 อ่านแผนที่เดินเรือ NF10101.03 62185
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.4 กำหนดเส้นทางเดินเรือในทะเลหลวง NF10101.04 62186
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.5 เดินเรือในเขตพื้นที่จำกัด NF10101.05 62187
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.6 เดินเรือในเขตพื้นที่ทัศนวิสัยจำกัด NF10101.06 62188
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.7 เดินเรือในเขตพื้นที่ที่มีการแบ่งเขตจราจร NF10101.07 62189
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.8 เดินเรือในเขตพื้นที่มีการจราจรคับคั่ง NF10101.08 62190
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.9 เดินเรือในเขตพื้นที่มีการขึ้น-ลงของน้ำ NF10101.09 62191
NF10101 เดินเรือในทุกสภาวะแวดล้อม 1.10 เดินเรือในเขตพื้นที่มีการประกาศให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรหรืออุทยานแห่งชาติทางทะเล NF10101.10 62192
NF10102 หาตำบลที่เรือและหลักการเดินเรือดาราศาสตร์ 2.1 ใช้เครื่องวัดแดดวัดดาว NF10102.01 62193
NF10102 หาตำบลที่เรือและหลักการเดินเรือดาราศาสตร์ 2.2 วัดความสูงของวัตถุท้องฟ้า NF10102.02 62194
NF10102 หาตำบลที่เรือและหลักการเดินเรือดาราศาสตร์ 2.3 ขีดเส้นตำบลที่เรือ NF10102.03 62195
NF10103 หาตำบลที่เรือและเดินเรือชายฝั่งโดยใช้ที่หมายชายฝั่ง 3.1 บอกอันตรายของการเดินเรือ NF10103.01 62196
NF10103 หาตำบลที่เรือและเดินเรือชายฝั่งโดยใช้ที่หมายชายฝั่ง 3.2 ใช้ประกาศชาวเรือเพื่อยืนยันตำบลที่เรือ NF10103.02 62197
NF10103 หาตำบลที่เรือและเดินเรือชายฝั่งโดยใช้ที่หมายชายฝั่ง 3.3 ใช้บรรณสารการเดินเรือเพื่อยืนยันตำบลที่เรือ NF10103.03 62198
NF10103 หาตำบลที่เรือและเดินเรือชายฝั่งโดยใช้ที่หมายชายฝั่ง 3.4 เดินเรือให้ปลอดภัย โดยใช้หลักนำ NF10103.04 62199
NF10104 ใช้เครื่องช่วยเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดตำบลที่เรือและการเดินเรือ 4.1 ใช้แผนที่อิเลคทรอนิคส์ในการเดินเรือ NF10104.01 62200
NF10104 ใช้เครื่องช่วยเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดตำบลที่เรือและการเดินเรือ 4.2 ใช้อุปกรณ์ GPS ในการช่วยหาตำบลที่เรือและเดินเรือ NF10104.02 62201
NF10104 ใช้เครื่องช่วยเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดตำบลที่เรือและการเดินเรือ 4.3 สำรองข้อมูลและจัดเก็บแผนที่อิเลคทรอนิคส์ตามเขตการทำการประมง NF10104.03 62202

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการหาตำบลที่เรือ

 • ทักษะการเดินเรือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่เดินเรือ ประเภทต่างๆ เช่น แผนที่เดินเรือดาราศาสตร์ แผนที่เดินเรืออิเลคทรอนิกส์

 • การจราจรทางน้ำและทัศนสัญญานต่างๆ ในการเดินเรือ

 • การแบ่งเขตเศรษฐกิจทางทะเลและพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์หาพิกัด (GPS)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 •  แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          การเดินเรือ (Navigating)  ครอบคลุมถึงเทคนิคการควบคุม บังคับ นำเรือให้เดินทางจากตำบลที่หนึ่ง ไปยังอีกตำบลที่หนึ่ง เพื่อภารกิจองเรือลำนั้นๆ ด้วยความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎการเดินเรือสากล ตำบลที่เรือ (Ship’s position) ครอบคลุมถึงพิกัดของเรือบนพื้นที่ใดๆ ในท้องทะเล บนพื้นโลก เหมือนกับการให้พิกัดทั่วๆ ไป ซึ่งบ่งบอกเป็นองศาแลทติจูด และลองกิจูดคำแนะนำ
 • หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่หวงห้ามตามกฎหมายกำหนด ตามเขตพื้นที่ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง กรมประมง พ.ศ. 2558 เช่น แนวเขตอนุรักษ์ปะการังและพืชทะเลต่างๆ

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Navigational Chart (ENC)  หมายถึง แผนที่เดินเรือในรูปดิจิทอล (Digital) ที่สร้างตาม มาตรฐาน S-57 Edition 3.1 เรียกว่ามาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปดิจิตอล (IHO TRANSFER STANDARD For DIGITAL HYDROGRAPHIC DATA Edition 3.1) ตามที่องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Office, IHO) กำหนดไว้เพื่อใช้กับระบบสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic Chart Display and Information System, ECDIS)

 • GPS, Global Positioning System หมายถึง ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก โดยใช้วิธีการคำนวณตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์รับสัญญาณ จากค่าตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ที่ส่งผ่านสัญญาณนาฬิกามายังโลก เป็นระบบนำร่องโดยอาศัยคลื่นวิทยุและรหัสที่ส่งมาจากดาวเทียม  NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging)   จำนวน 24 ดวงที่โคจรอยู่เหนือพื้นโลก สามารถใช้ในการหาตำแหน่งบนพื้นโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ทุกๆ จุดบนผิวโลก

 • วัตถุท้องฟ้า หมายถึงวัตถุทางดาราศาสตร์ เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์

 • เครื่องวัดแดดวัดดาว หมายถึง การวัดความสูงของวัตถุบนท้องฟ้าโดยใช้ขอบฟ้าเป็นเส้นอ้างอิง

 • หลักนำ เป็นที่หมายที่ใช้ในการนำเรือในร่องน้ำ จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานที่ควบคุมการจราจรทางน้ำนั้นๆ

 • บรรณสารการเดินเรือ เอกสารหนังสือที่ช่วยในการเดินเรือ ประกอบด้วยหนังสือนํารอง ประกาศชาวเรือ ทำเนียบไฟและทุ่น มาตราน้ำ ทำเนียบวิทยุ ประมวลสัญญานสากล ปฏิทินดาราศาสตร์ และประกาศการแก้ไขแผนที่


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ