คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 2 จะสามารถชี้บ่งวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้ในการแปรรูปผักผลไม้อบแห้ง ดำเนินการรับและจัดเก็บวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบขนาด สี ตำหนิ และสิ่งแปลกปลอมที่ผิดปกติของวัตถุดิบเบื้องต้นก่อนการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด คัดแยกและจัดการวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง บรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งในบรรจุภัณฑ์และปิดผนึก โดยบุคคลต้องมีทักษะฝีมือในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ชัดเจนโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน สามารถสื่อสารรับและถ่ายทอดคำสั่งภาษาไทยหรือภาษาในประชาคมอาเซียนได้ และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 2 จะต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 3 หน่วย
2. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 2 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง ชั้น 1 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม ตัดแต่งและปรับสภาพวัตถุดิบเพื่อเตรียมการอบแห้ง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักผลไม้ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมหรือตัดแต่ง และปรับสภาพวัตถุดิบจัดวางในอุปกรณ์เพื่อแปรรูปด้วยการอบแห้ง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-VFD-2-023ZB ปฏิบัติงานแปรรูปผักและผลไม้อบแห้งตามกฎระเบียบและกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
FPC-VFD-2-024ZB แปรรูปผักและผลไม้อบแห้ง
FPC-VFD-2-025ZB บรรจุชิ้นผักและผลไม้อบแห้งและการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ