คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ความรู้เชิงทฤษฎีหรือหลักการในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการคลังสินค้าข้าว สมรรถนะทางเทคนิค แก้ปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน และเป็นผู้มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับ 4 จะต้อง
       1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และ
       1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาในระบบระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
       1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
       1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับชั้น 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 8 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือคลังสินค้า หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-4-066ZB จัดการระบบงานข้อมูลคลังสินค้า
FPC-AGP-4-067ZB ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและปริมาณสินค้า
FPC-AGP-4-068ZB ควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าขาเข้าและขาออกจากคลังสินค้า
FPC-AGP-4-069ZB แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
FPC-AGP-4-070ZB ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
FPC-AGP-4-071ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-4-072ZB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-4-073ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ