หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าขาเข้าและขาออกจากคลังสินค้า

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-AGP-4-068ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าขาเข้าและขาออกจากคลังสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
404011 ปฏิบัติงานและควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการลำเลียงสินค้า 1. จำแนกชนิดของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงสินค้า 404011.01 97234
404011 ปฏิบัติงานและควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการลำเลียงสินค้า 2. ใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงสินค้าตามหลักความปลอดภัยและหลักสุขาภิบาลในคู่มือการปฏิบัติงาน 404011.02 97235
404011 ปฏิบัติงานและควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการลำเลียงสินค้า 3. ใช้งานและดูแลบรรจุภัณฑ์ 404011.03 97236
404011 ปฏิบัติงานและควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการลำเลียงสินค้า 4. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงสินค้าตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน 404011.04 97237
404011 ปฏิบัติงานและควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการลำเลียงสินค้า 5. ระบุความผิดปกติของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงสินค้า 404011.05 97238
404011 ปฏิบัติงานและควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการลำเลียงสินค้า 6. ทำรายงานการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการลำเลียงสินค้ารายวัน 404011.06 97239
404012 ปฏิบัติงานและควบคุมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 1. แยกชนิดของสินค้าตามข้อกำหนดในแผนการจัดเก็บสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 404012.01 97240
404012 ปฏิบัติงานและควบคุมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดเก็บสินค้าตามแผนจัดการระบบคลังสินค้า เช่น การกำหนดพื้นที่จัดวางสินค้าและการจัดเก็บตามลำดับก่อน-หลัง 404012.02 97241
404012 ปฏิบัติงานและควบคุมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเครื่องบ่งชี้และระบบสอบย้อนกลับตามคู่มือการปฏิบัติงาน 404012.03 97242
404012 ปฏิบัติงานและควบคุมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ทำรายงานการคัดแยกและจัดเก็บสินค้า 404012.04 97243
404013 ปฏิบัติงานตามแผนการรับและกระจายสินค้า และการขนส่ง 1. ตรวจเช็คปริมาณสินค้าขาเข้า-ขาออกตามมาตรการที่กำหนดโดยสถานประกอบการ 404013.01 97244
404013 ปฏิบัติงานตามแผนการรับและกระจายสินค้า และการขนส่ง 2. ควบคุมการส่งสินค้าขาเข้าให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดโดยสถานประกอบการ 404013.02 97245
404013 ปฏิบัติงานตามแผนการรับและกระจายสินค้า และการขนส่ง 3. ตรวจสอบสภาพและสุขลักษณะภายในยานพาหนะในการขนส่งสินค้าตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน 404013.03 97246
404013 ปฏิบัติงานตามแผนการรับและกระจายสินค้า และการขนส่ง 4. บรรจุสินค้าเข้ายานพาหนะขนส่งตามที่กำหนดในแผนการขนส่งสินค้า 404013.04 97247
404013 ปฏิบัติงานตามแผนการรับและกระจายสินค้า และการขนส่ง 5. ทำรายงานสินค้าขาเข้า-ขาออก 404013.05 97248

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ