หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและปริมาณสินค้า

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-AGP-4-067ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและปริมาณสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
404021 ตรวจเช็คปริมาณสินค้าคงคลัง 1. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ตรวจเช็คปริมาณสินค้า 404021.01 97249
404021 ตรวจเช็คปริมาณสินค้าคงคลัง 2. ตรวจเช็คปริมาณสินค้าคงคลังตามมาตรการที่กำหนดโดยสถานประกอบการ 404021.02 97250
404021 ตรวจเช็คปริมาณสินค้าคงคลัง 3. ตรวจเช็คสภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้าคงคลัง 404021.03 97251
404021 ตรวจเช็คปริมาณสินค้าคงคลัง 4. ทำรายงานการตรวจเช็คปริมาณสินค้าคงคลังรายวัน 404021.04 97252
404022 ปฏิบัติตามแผนการรักษาคุณภาพของสินค้าคงคลังจากปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่างการเก็บรักษา และควบคุมสุขลักษณะ สุขาภิบาล 1. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะสุขาภิบาล ในสถานประกอบการ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 404022.01 97253
404022 ปฏิบัติตามแผนการรักษาคุณภาพของสินค้าคงคลังจากปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่างการเก็บรักษา และควบคุมสุขลักษณะ สุขาภิบาล 2. อ่านค่าต่างๆ ที่แสดงผลในอุปกรณ์ตรวจวัดสภาวะการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 404022.02 97254
404022 ปฏิบัติตามแผนการรักษาคุณภาพของสินค้าคงคลังจากปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่างการเก็บรักษา และควบคุมสุขลักษณะ สุขาภิบาล 3. ปรับสภาวะให้เหมาะสมในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน 404022.03 97255
404022 ปฏิบัติตามแผนการรักษาคุณภาพของสินค้าคงคลังจากปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่างการเก็บรักษา และควบคุมสุขลักษณะ สุขาภิบาล 4. ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมสัตว์และแมลงในคลังสินค้าตามระยะเวลา 404022.04 97256
404022 ปฏิบัติตามแผนการรักษาคุณภาพของสินค้าคงคลังจากปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่างการเก็บรักษา และควบคุมสุขลักษณะ สุขาภิบาล 5. กำจัดปัจจัยที่ทำให้สินค้าเกิดการเสื่อมเสีย 404022.05 97257
404022 ปฏิบัติตามแผนการรักษาคุณภาพของสินค้าคงคลังจากปัจจัยต่าง ๆ ในระหว่างการเก็บรักษา และควบคุมสุขลักษณะ สุขาภิบาล 6. ทำรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านการรักษาคุณภาพสินค้าคงคลัง 404022.06 97258
404023 ปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยภายในคลังสินค้า 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการป้องกันอุบัติภัยและการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน 404023.01 97259
404023 ปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยภายในคลังสินค้า 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการในคู่มือการปฏิบัติงาน 404023.02 97260
404023 ปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยภายในคลังสินค้า 3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 404023.03 97261
404023 ปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยภายในคลังสินค้า 4. ทำรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยภายในคลังสินค้า 404023.04 97262

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ