Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการระบบงานข้อมูลคลังสินค้า
1
2
ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและปริมาณสินค้า
3
4
5
ควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดการสินค้าขาเข้าและขาออกจากคลังสินค้า
6
7
8
แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
9
10
ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
11
12
ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
13
14
15
16
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
17
18
19
ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
20
21
22
23

ยินดีต้อนรับ