หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการระบบงานข้อมูลคลังสินค้า

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-AGP-4-066ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการระบบงานข้อมูลคลังสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
404031 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลคลังสินค้า 1. ใช้งานระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 404031.01 97263
404031 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลคลังสินค้า 2. บันทึกข้อมูลบัญชีสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 404031.02 97264
404031 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลคลังสินค้า 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทวนสอบข้อมูลเมื่อข้อมูลที่บันทึกไม่ตรงกับความเป็นจริง 404031.03 97265
404031 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลคลังสินค้า 4. แก้ปัญหาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังตามขั้นตอนที่กำหนด 404031.04 97266
404032 ปฏิบัติงานตามแผนบริหารต้นทุนการดำเนินงานภายในคลังสินค้า 1. จัดทำตารางกำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานตามแผนการใช้พลังงานในคลังสินค้า 404032.01 97267
404032 ปฏิบัติงานตามแผนบริหารต้นทุนการดำเนินงานภายในคลังสินค้า 2. จัดทำตารางกำหนดผู้ปฏิบัติงานตามแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า 404032.02 97268
404032 ปฏิบัติงานตามแผนบริหารต้นทุนการดำเนินงานภายในคลังสินค้า 3. ปฏิบัติตามแผนการจัดการยานพาหนะขนส่งสินค้า 404032.03 97269
404032 ปฏิบัติงานตามแผนบริหารต้นทุนการดำเนินงานภายในคลังสินค้า 4. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารต้นทุนการดำเนินงานในคลังสินค้า 404032.04 97270

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ