คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       ความรู้เชิงทฤษฎีหรือหลักการในการกำหนดแผนและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการคลังสินค้าข้าว สมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนการควบคุมระบบประกันคุณภาพ และเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับ 5 จะต้อง
      1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และ
      1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
      1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว ระดับชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือคลังสินค้า หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-5-074ZB วางแผนและติดตามการจัดการระบบงานข้อมูลคลังสินค้า
FPC-AGP-5-075ZB วางแผนและติดตามการรักษามาตรฐานคุณภาพและปริมาณสินค้าคงคลัง
FPC-AGP-5-076ZB วางแผนและติดตามการจัดการสินค้าขาเข้าและขาออกจากคลังสินค้า
FPC-AGP-5-077ZB แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
FPC-AGP-5-078ZB ติดตามการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-5-079ZB สร้างทีมงานและสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน
FPC-AGP-5-080ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-5-081ZB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-5-082ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ