คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-ZZZ-7-021ZA มีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ
CIP-ZZZ-7-022ZA บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน
CIP-ZZZ-7-023ZA วางแผนการหาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การใช้เทคนิควิเคราะห์และบูรณาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
CIP-ZZZ-7-024ZA กำหนดวิสัยทัศน์ และจัดลำดับการแก้ปัญหา
CIP-ZZZ-7-025ZA การจัดทำชนิดเอกสารและการสื่อสาร
CIP-ZZZ-7-026ZA วางแผนการบริหารจัดการโครงการ
CIP-ZZZ-7-027ZA บูรณาการจัดการศึกษาโครงการ แผนผังยุทธศาสตร์และนโยบาย
CIP-ZZZ-7-028ZA จัดทำการเชื่อมโยงแผนและผังยุทธศาสตร์ จัดทำผังแม่บท ข้อกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้บังคับ
CIP-ZZZ-7-029ZA ประยุกต์ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา
CIP-ZZZ-7-030ZA ประยุกต์ประสบการณ์ในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติวิชาชีพในระดับชั้นต่าง ๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ