คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-ZZZ-6-012ZA มีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ
CIP-ZZZ-6-013ZA บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน
CIP-ZZZ-6-014ZA วางแผนการหาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การใช้เทคนิควิเคราะห์และบูรณาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
CIP-ZZZ-6-015ZA กำหนดวิสัยทัศน์ และจัดลำดับการแก้ปัญหา
CIP-ZZZ-6-016ZA การจัดทำชนิดเอกสารและการสื่อสาร
CIP-ZZZ-6-017ZA วางแผนการบริหารจัดการโครงการ
CIP-ZZZ-6-018ZA บูรณาการจัดการศึกษาโครงการ แผนผังยุทธศาสตร์และนโยบาย
CIP-ZZZ-6-019ZA จัดทำการเชื่อมโยงแผนและผังยุทธศาสตร์ จัดทำผังแม่บท ข้อกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้บังคับ
CIP-ZZZ-6-020ZA ประยุกต์ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ