คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-ZZZ-5-004ZA มีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ
CIP-ZZZ-5-005ZA บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน
CIP-ZZZ-5-006ZA วางแผนการหาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การใช้เทคนิควิเคราะห์และบูรณาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
CIP-ZZZ-5-007ZA กำหนดวิสัยทัศน์ และจัดลำดับการแก้ปัญหา
CIP-ZZZ-5-008ZA การจัดทำชนิดเอกสารและการสื่อสาร
CIP-ZZZ-5-009ZA วางแผนการบริหารจัดการโครงการ
CIP-ZZZ-5-010ZA บูรณาการจัดการศึกษาโครงการ แผนผังยุทธศาสตร์และนโยบาย
CIP-ZZZ-5-011ZA จัดทำการเชื่อมโยงแผนและผังยุทธศาสตร์ จัดทำผังแม่บท ข้อกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้บังคับ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ