หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ประสบการณ์ในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติวิชาชีพในระดับชั้นต่าง ๆ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-ZZZ-7-030ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประยุกต์ประสบการณ์ในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติวิชาชีพในระดับชั้นต่าง ๆ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01110010 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01101 1)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01101 ความเข้าใจในจริยธรรมและข้อกำหนดการปฏิบัติ 01110010.01
01110020 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01102 2)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01102ความรู้เกี่ยวข้องและสถานการณ์ปัจจุบัน 01110020.01
01110030 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01103 3)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01103การหาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ สังเคราะห์ และบูรราการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 01110030.01
01110040 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01104 4)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01104วิสัยทัศน์และการแก้ไขปัญหา 01110040.01
01110050 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01105 5)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01105 การสื่อสารและการจัดทำเอกสาร 01110050.01
01110060 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01106 6)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01106การบริหารจัดการโครงการ 01110060.01
01110070 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01107 7)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01107 ความรู้โครงการจัดทำแผนผัง ยุทธศาสตร์ และนโยบาย 01110070.01
01110080 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01108 8)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01108 การจัดทำการเชื่อมโยง แผนผัง นโยบายยุทธศาสตร์ การจัดทำผังแม่บท และข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อใช้บังคับ 01110080.01
01110090 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01109 9) ให้การตรวจสอบสมรรถนะที่ 01109การอบรมการให้คำปรึกษา หมายเหตุ : การตรวจสอบต้องสมารถดำเนินการ โดยมีความรู้ความสามารถหรือผ่านการอบรมตามหน่วยสมรรถนะ01101-01109,01201-01209,01301-01309, 01110090.01
01110090 ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01109 01401-01409 และสมรรถนะย่อยของแต่ละหน่วยสมรรถนะ 01110090.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01101

        0.1 1)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01101 ความเข้าใจในจริยธรรมและข้อกำหนดการปฏิบัติ

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01102

        0.2 2)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01102ความรู้เกี่ยวข้องและสถานการณ์ปัจจุบัน

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01103

        0.3 3)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01103การหาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ สังเคราะห์ และบูรราการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01104

        0.4 4)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01104วิสัยทัศน์และการแก้ไขปัญหา

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01105

        0.5 5)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01105 การสื่อสารและการจัดทำเอกสาร

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01106

        0.6 6)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01106การบริหารจัดการโครงการ

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01107

        0.7 7)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01107 ความรู้โครงการจัดทำแผนผัง ยุทธศาสตร์ และนโยบาย

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01108

        0.8 8)ให้การตรวจสอบ สมรรถนะที่ 01108 การจัดทำการเชื่อมโยง แผนผัง นโยบายยุทธศาสตร์ การจัดทำผังแม่บท และข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อใช้บังคับ

    1.ตรวจสอบรายละเอียดตามหน่วยสมรรถนะรหัสที่ 01109

        0.9 9) ให้การตรวจสอบสมรรถนะที่ 01109การอบรมการให้คำปรึกษา หมายเหตุ : การตรวจสอบต้องสมารถดำเนินการ โดยมีความรู้ความสามารถหรือผ่านการอบรมตามหน่วยสมรรถนะ01101-01109,01201-01209,01301-01309,

        0.10 01401-01409 และสมรรถนะย่อยของแต่ละหน่วยสมรรถนะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ