หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบริหารจัดการโครงการ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-ZZZ-7-026ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการบริหารจัดการโครงการ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01106010 จัดทำแผนงานโครงการ 1)จัดทำโครงการแสดงกิจกรรมโครงการ และบรรยายรายละเอียดแต่ละกิจกรรม 01106010.01
01106010 จัดทำแผนงานโครงการ 2)จัดทำตารางแผนงานโครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด แต่ละกิจกรรม 01106010.02
01106020 จัดทำแผนบุคลากร และองค์กรการดำเนินโครงการ 1)จัดทำแผนแสดงรายละเอียดหน้าที่ของบุคลากรแต่ละท่านตามข้อกำหนดโครงการและตามความจำเป็นของการศึกษา 01106020.01
01106030 กำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริหารโครงการและคุณภาพรายละเอียดโครงการ 1)กำหนดนโยบายการควบคุมมาตรฐานคุณภาพโครงการด้านบริหาร และรายละเอียดโครงการ 01106030.01
01106030 กำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริหารโครงการและคุณภาพรายละเอียดโครงการ 2)คัดสรุปบุคลากรที่มีคุณภาพตามหัวข้อกำหนดโครงการ 01106030.02
01106030 กำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริหารโครงการและคุณภาพรายละเอียดโครงการ 3)กำหนดรายละเอียดคุณภาพมาตรฐาน แต่ละข้อกำหนดโครงการ แต่ละขั้นตอน และผลที่ได้รับโดยการตั้งรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทั้งด้านการหาข้อมูล การวิเคราะห์การเขียนบรรยาย การจัดทำเอกสาร เป็นต้น 01106030.03
01106040 จัดทำและบริหารงบประมาณ 1)กำหนดนโยบายการควบคุมมาตรฐานคุณภาพโครงการด้านบริหาร และรายละเอียดโครงการ 01106040.01
01106040 จัดทำและบริหารงบประมาณ 2)คัดสรุปบุคลากรที่มีคุณภาพตามหัวข้อกำหนดโครงการ 01106040.02
01106040 จัดทำและบริหารงบประมาณ 3)กำหนดรายละเอียดคุณภาพมาตรฐาน แต่ละข้อกำหนดโครงการ แต่ละขั้นตอนและผลที่ได้รับโดยการตั้งรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทั้งด้านการหาข้อมูล การวิเคราะห์การเขียนบรรยาย การจัดทำเอกสาร เป็นต้น 01106040.03
01106050 บริหารผังและข้อกำหนดทางกฎหมาย นำไปสู่การปฏิบัติบังคับใช้ ขั้นตอนบุคลากร และการบริหารผัง 1)จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 01106050.01
01106050 บริหารผังและข้อกำหนดทางกฎหมาย นำไปสู่การปฏิบัติบังคับใช้ ขั้นตอนบุคลากร และการบริหารผัง 2) ตรวจสอบจัดทำรายงานแต่ละช่วงเวลา 01106050.02
01106050 บริหารผังและข้อกำหนดทางกฎหมาย นำไปสู่การปฏิบัติบังคับใช้ ขั้นตอนบุคลากร และการบริหารผัง 3)คาดการณ์แต่ละช่วงเวลาเพื่อทราบสถานะทางการเงิน 01106050.03
01106050 บริหารผังและข้อกำหนดทางกฎหมาย นำไปสู่การปฏิบัติบังคับใช้ ขั้นตอนบุคลากร และการบริหารผัง 4) หาแนวทางแก้ไขในกรณีงบประมาณในการจัดทำโครงการไม่สมดุลกำหนดแผนในการแก้ปัญหา 01106050.04
01106060 มีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำผังและขั้นตอนตามกฎหมาย 1)กำหนดรูปแบบตามการจัดทำเอกสารข้อกำหนดตามราชการ 01106060.01
01106060 มีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำผังและขั้นตอนตามกฎหมาย 2) กำหนดรูปแบบเฉพาะกิจตามลักษณะโครงการโดยรายละเอียดสอดคล้องกับข้อกำหนดราชการ 01106060.02
01106060 มีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำผังและขั้นตอนตามกฎหมาย 3)กำหนดเนื้อหากิจกรรมหลัก 01106060.03
01106070 บริหารสัญญา 1)เข้าใจกรอบของสัญญาในขอบเขตงาน 01106070.01
01106070 บริหารสัญญา 2)เข้าใจกรอบงบประมาณในการว่างจ้าง 01106070.02
01106070 บริหารสัญญา 3)เข้าใจเงื่อนไขในการปรับ 01106070.03
01106070 บริหารสัญญา 4)เข้าใจเงื่อนไขในการค้ำประกันสัญญา 01106070.04
01106070 บริหารสัญญา 5)เข้าใจเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสาร ขอบเขตงาน และจำนวนแต่ละงวด 01106070.05
01106070 บริหารสัญญา 6)เข้าใจเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญา 01106070.06
01106080 จัดทำเอกสารและข้อกำหนด 1)จัดหามีเอกสารครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมายในการบริหารผังในกรณีเป็นเอกสารใช้ในการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 01106080.01
01106080 จัดทำเอกสารและข้อกำหนด 2)กำหนดชั้นตอนในการขออนุญาต เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดตามกฎหมาย 01106080.02
01106080 จัดทำเอกสารและข้อกำหนด 3)กำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพการผังเมืองที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 01106080.03
01106080 จัดทำเอกสารและข้อกำหนด 4)กำหนดข้อกำหนดที่ไม่สามารถปฏิบัติจัดทำรายงาน และปรึกษาผู้มีอำนาจเหนือกว่าเพื่อพิจารณาวิธีแก้ไข 01106080.04
01106080 จัดทำเอกสารและข้อกำหนด 5) ตรวจสอบสม่ำเสมอและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามผัง และข้อกำหนดกฎหมาย 01106080.05
01106080 จัดทำเอกสารและข้อกำหนด 6)ประสานงานลักษณะบูรณาการในส่วนโครงการ และงบประมาณในหน่วยงานอื่น เพื่อให้ผังและข้อกำหนดกฎหมายปฏิบัติได้จริง 01106080.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.จัดทำแผนงานโครงการ

        0.1 1)จัดทำโครงการแสดงกิจกรรมโครงการ และบรรยายรายละเอียดแต่ละกิจกรรม

        0.2 2)จัดทำตารางแผนงานโครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด แต่ละกิจกรรม

    1.จัดทำแผนบุคลากร และองค์กรการดำเนินโครงการ

        0.3 1)จัดทำแผนแสดงรายละเอียดหน้าที่ของบุคลากรแต่ละท่านตามข้อกำหนดโครงการและตามความจำเป็นของการศึกษา

    1.กำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริหารโครงการและคุณภาพรายละเอียดโครงการ

        0.4 1)กำหนดนโยบายการควบคุมมาตรฐานคุณภาพโครงการด้านบริหาร และรายละเอียดโครงการ

        0.5 2)คัดสรุปบุคลากรที่มีคุณภาพตามหัวข้อกำหนดโครงการ

        0.6 3)กำหนดรายละเอียดคุณภาพมาตรฐาน แต่ละข้อกำหนดโครงการ แต่ละขั้นตอน และผลที่ได้รับโดยการตั้งรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทั้งด้านการหาข้อมูล การวิเคราะห์การเขียนบรรยาย การจัดทำเอกสาร เป็นต้น

    1.จัดทำและบริหารงบประมาณ

        0.7 1)กำหนดนโยบายการควบคุมมาตรฐานคุณภาพโครงการด้านบริหาร และรายละเอียดโครงการ

        0.8 2)คัดสรุปบุคลากรที่มีคุณภาพตามหัวข้อกำหนดโครงการ

        0.9 3)กำหนดรายละเอียดคุณภาพมาตรฐาน แต่ละข้อกำหนดโครงการ แต่ละขั้นตอนและผลที่ได้รับโดยการตั้งรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทั้งด้านการหาข้อมูล การวิเคราะห์การเขียนบรรยาย การจัดทำเอกสาร เป็นต้น

    1.บริหารผังและข้อกำหนดทางกฎหมาย นำไปสู่การปฏิบัติบังคับใช้ ขั้นตอนบุคลากร และการบริหารผัง

        0.10 1)จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

        0.11 2) ตรวจสอบจัดทำรายงานแต่ละช่วงเวลา

        0.12 3)คาดการณ์แต่ละช่วงเวลาเพื่อทราบสถานะทางการเงิน

        0.13 4) หาแนวทางแก้ไขในกรณีงบประมาณในการจัดทำโครงการไม่สมดุลกำหนดแผนในการแก้ปัญหา

    1.มีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำผังและขั้นตอนตามกฎหมาย

        0.14 1)กำหนดรูปแบบตามการจัดทำเอกสารข้อกำหนดตามราชการ

        0.15 2) กำหนดรูปแบบเฉพาะกิจตามลักษณะโครงการโดยรายละเอียดสอดคล้องกับข้อกำหนดราชการ

        0.16 3)กำหนดเนื้อหากิจกรรมหลัก

    1.บริหารสัญญา

        0.17 1)เข้าใจกรอบของสัญญาในขอบเขตงาน

        0.18 2)เข้าใจกรอบงบประมาณในการว่างจ้าง

        0.19 3)เข้าใจเงื่อนไขในการปรับ

        0.20 4)เข้าใจเงื่อนไขในการค้ำประกันสัญญา

        0.21 5)เข้าใจเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสาร ขอบเขตงาน และจำนวนแต่ละงวด

        0.22 6)เข้าใจเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญา

    1.จัดทำเอกสารและข้อกำหนด

        0.23 1)จัดหามีเอกสารครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมายในการบริหารผังในกรณีเป็นเอกสารใช้ในการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย

        0.24 2)กำหนดชั้นตอนในการขออนุญาต เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดตามกฎหมาย

        0.25 3)กำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพการผังเมืองที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

        0.26 4)กำหนดข้อกำหนดที่ไม่สามารถปฏิบัติจัดทำรายงาน และปรึกษาผู้มีอำนาจเหนือกว่าเพื่อพิจารณาวิธีแก้ไข

        0.27 5) ตรวจสอบสม่ำเสมอและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามผัง และข้อกำหนดกฎหมาย

        0.28 6)ประสานงานลักษณะบูรณาการในส่วนโครงการ และงบประมาณในหน่วยงานอื่น เพื่อให้ผังและข้อกำหนดกฎหมายปฏิบัติได้จริง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ