หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำการเชื่อมโยงแผนและผังยุทธศาสตร์ จัดทำผังแม่บท ข้อกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้บังคับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-ZZZ-7-028ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำการเชื่อมโยงแผนและผังยุทธศาสตร์ จัดทำผังแม่บท ข้อกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใช้บังคับ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01108010 กำหนดรายละเอียดโครงการ เพื่อชี้นำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำผังจังหวัด ผังภาค ผังพื้นที่เฉพาะ 1) การมีความรู้หรือการอบรมตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวมพ.ศ.2549 หรือปีปัจจุบัน ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง 01108010.01 135785
01108010 กำหนดรายละเอียดโครงการ เพื่อชี้นำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำผังจังหวัด ผังภาค ผังพื้นที่เฉพาะ 2)การมีความรู้หรือการอบรมคู่มือข้อกำหนดการจัดทำแผนงานโครงการจองสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ 01108010.02 135786
01108010 กำหนดรายละเอียดโครงการ เพื่อชี้นำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำผังจังหวัด ผังภาค ผังพื้นที่เฉพาะ 3) การมีความรู้หรือการอบรมคู่มือการจัดทำงบประมาณ และขั้นตอนของสำนักงบประมาณ 01108010.03 135787
01108010 กำหนดรายละเอียดโครงการ เพื่อชี้นำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำผังจังหวัด ผังภาค ผังพื้นที่เฉพาะ 4)การความรู้ข้อกำหนดตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 หรือตามกฎหมายปัจจุบันเรื่องค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง และการคิดราคากลาง 01108010.04 135788
01108020 กำหนด และการพัฒนาหาข้อสรุปแนวความคิดทางเลือกในการจัดทำแผน จัดทำผังนโยบายยุทธศาสตร์และผังแม่บท 1)การมีความรู้หรือการอบรมทฤษฎีการพัฒนาเมืองและชนบท 01108020.01 135789
01108020 กำหนด และการพัฒนาหาข้อสรุปแนวความคิดทางเลือกในการจัดทำแผน จัดทำผังนโยบายยุทธศาสตร์และผังแม่บท 2) การมีความรู้หรือการอบรมทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม โครงข่ายการสาธารณูปโภคการสาธารณูปการ 01108020.02 135790
01108020 กำหนด และการพัฒนาหาข้อสรุปแนวความคิดทางเลือกในการจัดทำแผน จัดทำผังนโยบายยุทธศาสตร์และผังแม่บท 3)การมีความรู้หรือการอบรมทางด้านการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถลำดับความสำคัญของปัญหาและการประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 01108020.03 135791
01108030 กำหนดแผนงานโครงการ และกรอบงบประมาณ 1) การมีความรู้หรือการอบรมคู่มือการจัดทำงบประมาณ และขั้นตอนของสำนักงบประมาณ 01108030.01 135792
01108030 กำหนดแผนงานโครงการ และกรอบงบประมาณ 2)การมีความรู้หรือการอบรมทางด้านกฎหมายระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนผังยุทธศาสตร์ นโยบาย การวางผังชุมชนระดับต่างๆและการออกข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อใช้ปฏิบัติ 01108030.02 135793
01108040 จัดทำนโยบาย ข้อกำหนดโครงการ และทางกฎหมาย 1)การมีความรู้หรือการอบรมทฤษฎีการพัฒนาเมืองและชนบท 01108040.01 135794
01108040 จัดทำนโยบาย ข้อกำหนดโครงการ และทางกฎหมาย 2) การมีความรู้หรือการอบรมทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม โครงข่าย การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ 01108040.02 135795
01108040 จัดทำนโยบาย ข้อกำหนดโครงการ และทางกฎหมาย 3)การมีความรู้หรือการอบรมทางด้านกฎหมายระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผน ผังยุทธศาสตร์ นโยบาย การวางผังชุมชนระดับต่างๆ และการออกข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อใช้ปฏิบัติ 01108040.03 135796
01108040 จัดทำนโยบาย ข้อกำหนดโครงการ และทางกฎหมาย 4)การมีความรู้หรือการอบรมทางด้านการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถลำดับความสำคัญของปัญหาและการประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 01108040.04 135797
01108040 จัดทำนโยบาย ข้อกำหนดโครงการ และทางกฎหมาย 5)การมีความรู้หรือการอบรมระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคต่าง ๆ 01108040.05 135798
01108040 จัดทำนโยบาย ข้อกำหนดโครงการ และทางกฎหมาย 6)การมีความรู้หรือการอบรมสาระสำคัญในการวางผังแม่บท 01108040.06 135799

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดรายละเอียดโครงการ เพื่อชี้นำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำผังจังหวัด ผังภาค ผังพื้นที่เฉพาะ

        0.1 1) การมีความรู้หรือการอบรมตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวมพ.ศ.2549 หรือปีปัจจุบัน ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง

        0.2 2)การมีความรู้หรือการอบรมคู่มือข้อกำหนดการจัดทำแผนงานโครงการจองสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ

        0.3 3) การมีความรู้หรือการอบรมคู่มือการจัดทำงบประมาณ และขั้นตอนของสำนักงบประมาณ

        0.4 4)การความรู้ข้อกำหนดตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 หรือตามกฎหมายปัจจุบันเรื่องค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง และการคิดราคากลาง

    1.กำหนด และการพัฒนาหาข้อสรุปแนวความคิดทางเลือกในการจัดทำแผน จัดทำผังนโยบายยุทธศาสตร์และผังแม่บท

        0.5 1)การมีความรู้หรือการอบรมทฤษฎีการพัฒนาเมืองและชนบท

        0.6 2) การมีความรู้หรือการอบรมทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม โครงข่ายการสาธารณูปโภคการสาธารณูปการ

        0.7 3)การมีความรู้หรือการอบรมทางด้านการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถลำดับความสำคัญของปัญหาและการประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    1.กำหนดแผนงานโครงการ และกรอบงบประมาณ

        0.8 1) การมีความรู้หรือการอบรมคู่มือการจัดทำงบประมาณ และขั้นตอนของสำนักงบประมาณ

        0.9 2)การมีความรู้หรือการอบรมทางด้านกฎหมายระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนผังยุทธศาสตร์ นโยบาย การวางผังชุมชนระดับต่างๆและการออกข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อใช้ปฏิบัติ

    1.จัดทำนโยบาย ข้อกำหนดโครงการ และทางกฎหมาย

        0.10 1)การมีความรู้หรือการอบรมทฤษฎีการพัฒนาเมืองและชนบท

        0.11 2) การมีความรู้หรือการอบรมทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม โครงข่าย การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ

        0.12 3)การมีความรู้หรือการอบรมทางด้านกฎหมายระดับต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผน ผังยุทธศาสตร์ นโยบาย การวางผังชุมชนระดับต่างๆ และการออกข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อใช้ปฏิบัติ

        0.13 4)การมีความรู้หรือการอบรมทางด้านการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถลำดับความสำคัญของปัญหาและการประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        0.14 5)การมีความรู้หรือการอบรมระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคต่าง ๆ

        0.15 6)การมีความรู้หรือการอบรมสาระสำคัญในการวางผังแม่บท

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ